VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT

Aurelius Augustinus
Leven in hoop
preken over teksten uit de brieven aan de christenen in Rome en Korinte
[sermones de scripturis 151-162b]

 Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door 
Joke Gehlen - Springorum, Vincent Hunink,
Hans van Reisen en Annemarie Six - Wienen, 
Damon, Budel 20
11

ISBN 978 94 6036 025 1; geb. 256 pp.; EUR 32,90

 

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in het Noord-Afrikaanse Hippo Regius de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar deze havenstad om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard gebleven.

Voor deze bundel worden preken uitgekozen van de sermones de scripturis. In deze groep preken staat de behandeling van een bijbeltekst centraal. Dit boek bevat, incombinatie met Geloof is het begin (2013), alle bewaard gebleven preken van Augustinus over pericopen uit de apostolische brieven. Van de meeste preken verschijnt in dit boek de eerste Nederlands vertaling

Augustinus valt in deze preken te leren kennen als een zorgvuldige uitlegger van de bijbel, een toegewijd pastor een een diepzinnig theoloog. Als geen ander beijverde hij zich om de rijkdom van bijbelse passages voor allerlei mensen toegankelijk te maken: zijn preken sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg.

Het boek is een vervolgproject op de vertaling van Als korrels tussen kaf - preken over het Marcus- en Lucas-evangelie, verschenen in 2002 (herdruk in voorbereiding), en De weg komt naar u toe - preken over het Johannesevangelie (2007), aangevuld met het tweetalige Wijsheid van leerlingen - preken over Handelingen (2007)

 

 


De vertalersHans, Vincent, Joke en Annemarie; mei 2005, 
(foto Ingrid van Neer; klik voor vergroting)


Drs. Joke Gehlen-Springorum (1940) studeerde klassieke taal- en letterkunde aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen. Gedurende vijfentwintig jaar was zij als docente verbonden aan het katholiek gymnasium Rolduc te Kerkrade.  

Dr. Vincent Hunink (1962) is als docent en onderzoeker Latijn verbonden aan de Radbouduniversiteit Nijmegen. Hij publiceerde Nederlandse vertalingen van onder meer Caesar, Apuleius, Tacitus en de kerkvaders Athanasius en Benedictus.  

Drs. Hans van Reisen (1957) studeerde theologie in Utrecht en was tussen 1985 en 1989 als wetenschappelijk assistent verbonden aan de toenmalige Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Sinds de oprichting van het Augustijns Instituut is hij daar werkzaam als studiesecretaris.  

Drs. Annemarie Six-Wienen (1968) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Jarenlang was zij docente in het middelbaar onderwijs. Voorts was zij werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 2010 studeert zij theologie aan de Vrije Universiteit (Amsterdam)


Hans, Joke, Annemarie en Vincent; maart 2007, 
(klik voor vergroting)


Hans, Vincent, Joke, Annemarie; Gouda, 24 juni 2009;
(klik voor vergroting)

 
Nijmegen 30 juni 2011; eerst werk op de universiteit, dan eten in de tuin thuis
(klik voor vergrotingen)

  


 

Recensies


uit de bespreking door W i m   v a n   d e r   A a   in  N e d e r l a n d s   D  a g b l a d, 11 november 2011, blz. 10

'Uitgeverij Damon verricht monnikenwerk door de preken over de Romeinenbrief en een paar uit de brief aan de gemeente te Korinte uit het Latijn te laten vertalen en uit te geven met commentaar.
(...)
De inleiders en vertalers van de preken vinden deze preken de moeilijkste van Augustinus. Dat heeft te maken met de tekstkeus: Romeinen 7 en 8, de visie op de wet van God en op de mens die deze wet al dan niet kan en wil houden.
(...)
Er ligt zo in de geschiedenis van de tekst van deze preken en zijn preker veel actualiteit. Eerlijk is eerlijk, zo moeilijk als de vertalers vond ik de preken niet. Dat komt vooral door de gave van Augustinus om levendig te preken. Hij is als het ware steeds in gesprek met zijn hoorders. Daarbij schuwt hij het dagelijkse leven niet, hij roept beelden op en gaat evenmin de humor voorbij, ook al doet hij dat in deze preken wat minder.'

(volledige tekst, betaal-site)

---

inhoudelijke bespreking (zonder verdere details over vertaling of vertalers) door K l a a s   v a n   d e r   Z w a a g  in   R e f o r m a t o r i s c h   D a g b l a d  van 28-11-2011, boeken p.11.

---

een vergelijkbare, theologisch gerichte bespreking door T j e r k   d e   R e u s  in het   F r i e s c h   D a g b l a d van 12 december 2011

---

 

 


latest changes here: 17-09-2017

 


 


HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2017 V. Hunink

copyright statement  / contact