VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT
 


Aurelius Augustinus
Bidden met je handen
preken over verschillende thema's
[sermones de diversis 358A-396]

 Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door 
Joke Gehlen - Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen
Damon, Eindhoven 2020

x

ISBN 978 94 6340 263 7; geb. 300 pp.; EUR 39,90

 


Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in Noord-Afrika de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar de kerk om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard.

 

Voor deze bundel werden zesendertig preken vertaald van de sermones de diuersis, preken over allerlei thema’s. Dit boek bevat de eerste reeks preken van deze groep. Van verreweg de meeste (29) verschijnt in dit boek de eerste Nederlandse vertaling. De bundel bevat bovendien relatief veel preken waarvan de Latijnse teksten pas recent zijn teruggevonden: drie ervan rond 1990, een in 1995, drie in 2007 en een in 2012.

 

Als predikant kon Augustinus luisteraars en latere lezers van zijn toespraken nogal eens treffen door rake vergelijkingen. Ook deze bundel bevat daarvan weer mooie voorbeelden. Zo vergelijkt hij bijvoorbeeld het kerkgebouw met de geloofsgemeenschap die er samenkomt en verwoordt hij allerlei parallellen tussen beide. In een andere preek wijst Augustinus op de tijdelijkheid van kerkgebouwen: het voorlopig karakter houdt een waarschuwing aan gelovigen in maar ook een belofte. Door die duidingen bevatten Augustinus’ preken soms verrassend actuele betekenis voor onze tijd waarin zoveel kerken aan de eredienst worden onttrokken en herbestemd of afgebroken.

 

We leren de bisschop van Hippo Regius kennen als een toegewijd pastor, een diepzinnig theoloog en een zorgvuldige uitlegger van de bijbel. Als geen ander beijverde Augustinus zich om de geloofsgemeenschap te dienen met woorden ter bemoediging, troost of waardering. Zijn preken sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg. Met deze preken beoogde de bisschop dat zijn luisteraars en lezers leren leven als in een huis van barmhartigheid.

 

 De vertalers


 x
bij de presentatie van het boek, Utrecht, 14 februari 2020;
vlnr: Vincent, Annemarie, Joke, Hans (foto Ingrid van Neer)


Drs. Joke Gehlen-Springorum (1940) studeerde klassieke taal- en letterkunde aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen. Gedurende vijfentwintig jaar was zij als docente verbonden aan het katholiek gymnasium Rolduc te Kerkrade.  

Dr. Vincent Hunink (1962) is als docent en onderzoeker Latijn verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde Nederlandse vertalingen van onder meer Caesar, Apuleius, Tacitus en de kerkvaders Athanasius en Benedictus.  

Drs. Hans van Reisen (1957) studeerde theologie in Utrecht en was tussen 1985 en 1989 als wetenschappelijk assistent verbonden aan de toenmalige Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Sinds de oprichting van het Augustijns Instituut is hij daar werkzaam als studiesecretaris.  

Drs. Annemarie Six-Wienen (1968) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Jarenlang was zij docente in het middelbaar onderwijs. Voorts was zij werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Na een studie Theologieaan de Vrije Universiteit en de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam is zij sinds 2017 predikant van de Protestantse Gemeente Benschop (PKN)Publicaties van de vertaalgroep

 

De vertaalgroep tekende voor de volgende omvangrijke prekenbundels:

De vertaalgroep werkt samen sinds 1997 en is tot medio 2018 gemiddeld tien dagen per jaar (eens per maand) bij elkaar gekomen.
Sindsdien is de activiteit van de groep gereduceerd, in afwachting van enkele laatste publicaties.
Alle geplande preken zijn intussen vertaald.
 

De groep tekende voor de volgende omvangrijke prekenbundels:

1. Als korrels tussen kaf. Preken over het Marcus- en Lucas-evangelie (2002, 2e dr. 2007)

2. De weg komt naar u toe. Preken over het Johannesevangelie (2007, 2e dr. 2011)

3. Leven in hoop. Preken over teksten uit de brieven aan de christenen in Rome en Korinte (2011)

4. Geloof is het begin. Preken over teksten uit brieven van het Nieuwe Testament (2013)

5. Huis van barmhartigheid. Preken over verschillende thema's-1. (2018)

6. Bidden met je handen, Preken over verschillende thema's-2. (2020)

Daarnaast verschenen als kleinere uitgaven:

1. Wijsheid van leerlingen. Preken over Handelingen (2007; tweetalig Latijn-Nederlands)

2. Gods zorg voor de wereld. (2012, geschenkuitgave van Sermo de Providentia Dei)

 

Verder verschenen er enkele boeken en andere zelfstandige publicaties waaraan twee van de vier vertalers medewerkten.

1. Themanummer van Hermeneus (2002) (HvR/VH)
2. Goed onderwijs. Christendom voor beginners. (HvR/VH) (2008; 2e dr.2009; 3e dr.2011)

3. Gelukkig leven en zeven andere preken (CD. Luisterboek) (HvR/ASW/VH) (2008)

4. Ketters en scheurmakers. (JGS/VH) (2009)

5. Themanummer van Lampas (2010) (HvR/VH)
6. Debatten over God en wereld. tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix (2017) (VH/HvR)

 

Ook buiten het verband van de vertaalgroep publiceren de leden, individueel of in samenwerking met anderen, over Augustinus.

 

 


 


 

Recensies
 
------
 

 


latest changes here: 17-2-2020

 


 dit boek bestellen bij Damon


HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2020 V. Hunink

copyright statement  / contact