VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT

ENNIUS
ANNALEN

ingeleid, bezorgd en vertaald door Vincent Hunink
Voltaire, 's-Hertogenbosch 2006
(Bibliotheca Latina Archaica, II)ISBN 90 5848 9 073 9 (978 90 5848 9 073 6); 203 p.; ca. EUR 19,-

tweede, digitale editie: Nijmegen 2011


De Romeinse dichtkunst kent enkele erkende hoogtepunten, zoals Vergilius' Aeneis en Ovidius' Metamorfosen. Deze klassieke werken uit de tijd van keizer Augustus bouwden voort op voorbeelden uit de oudere Romeinse literatuur. Maar veel van die oudere gedichten werden er zozeer door overvleugeld dat ze in vergetelheid raakten en zelfs verloren gingen.

Dat droeve lot trof onder meer alle archaïsch-Latijnse heldendichten. Van ooit roemruchte namen zoals Naevius en Ennius (239-169) resteren niet meer dan losse fragmenten uit hun werk. Toch is het de moeite waard om het weinige wat resteert nader te bekijken. 

In het voorjaar van 2005 verschijnt bij Voltaire een uitgave van de eerste epen uit Rome: de Odusia van Livius Andronicus en het Bellum Punicum van Naevius, beide uit de derde eeuw v.Chr. Als vervolg daarop bereid ik een volledige uitgave voor van de bewaarde fragmenten van Ennius' Annalen, het grote voorbeeld van Vergilius. Van dit monumentale epos in 18 boeken resteren al met al nog een kleine 700 versregels.

In de geplande uitgave worden die regels allemaal, zoveel mogelijk volgens hun oorspronkelijke structuur, in tekst en metrische vertaling gepresenteerd. Een minimum aan toelichting per boek en per vers geeft de lezer enig houvast bij de interpretatie. Overal volg ik zoveel mogelijk de gezaghebbende editie van Skutsch. Voor boek 6 is bovendien gebruik gemaakt van een recent ontcijferde papyrus uit Herculaneum.

Dit boek is de eerste volledige vertaling van de bewaarde fragmenten uit Ennius' epos in het Nederlands. Het wil recht doen aan de Latijnse teksten als regels die ook in hun fragmentarische staat prachtige poëzie vormen. Ennius blijkt ook, of misschien wel juist, in brokstukken uitstekend genietbaar.

(afb. Rheinisches Landesmuseum Trier, Mos 1 nr 1231)

 FRAGMENTEN


1,43 Romulus en Remus worden gezien door een wolvin

indotuetur ibi lupus femina, conspicit omnis;

hinc campum celeri passu permensa parumper

conicit in siluam sese

beziet aldaar een vrouwtjeswolf, staart allen aan;

daarna doorkruist ze kort het veld met rappe tred

en stort zich in het bos

 

1,60  reactie van Romulus na de moord op Titus Tatius

 'o Tite, tute, Tati, tibi tanta, tyranne, tulisti!'

 'ach Titus Tatius, tiran! dat is je tol!'

 

3,6 gevechten met stammen in Latium

postquam defessi sunt stare et spargere sese

hastis ansatis, concurrunt undique telis

zwaar vermoeid van staan en wederzijds gesmijt

met slingersperen, raakt men vol bewapend slaags

 

6,9 voorbereidingen voor lijkverbranding aan Pyrrhus' zijde na een zege met grote verliezen

incedunt arbusta per alta, securibus caedunt,

percellunt magnas quercus, exciditur ilex,

fraxinus frangitur atque abies consternitur alta,

pinus proceras peruortunt; omne sonabat

arbustum fremitu siluai frondosai


betrad het hoge woud en kapte met de bijl:

men velde grote eiken, ook de steeneik viel,

de essenboom geknakt, de hoge dennenboom

gevloerd, de lange pijnboom plofte om, geraas

alom in 't woud van neergehaalde bladerstammen

 

7,15 legers van Italië verzamelen zich

Marsa manus, Paeligna cohors, Vestina uirum uis

Marsi-macht, Peligni-troep, Vestini-vechters

 

8,4-11 de slag bij Cannae : vier fragmenten van een rede van Aemilius Paullus die waarschuwt tegen overhaaste acties; cavalerie-manoeuvres; stof op het slagveld van Cannae; effect van het zonlicht tijdens de slag; een regen van speren; troepen op het slagveld;

          'multa dies in bello conficit unus

<...>

et rursus multae fortunae forte recumbunt:

haud quaquam quemquam semper fortuna secuta est
<...>                                   praecox pugna est
<...>
certare abnueo; metuo legionibus labem'

          'veel vermag in oorlogstijd één dag'
<...>
en dan zakt menigmaal Fortuna weer terug:
geen mens gaat ooit van haar voortdurend vergezeld
<...>
                                   de strijd is nog niet rijp
<...>ik sla een slag af, vrees ellende voor het leger'

consequitur; summo sonitu quatit ungula campum  

...achterna, de hoeven trillen luid het veld

   iamque fere puluis ad caeli uasta uidetur

toen steeg een stofwolk op tot in den hemelhoge

 amplius exaugere obstipo lumine solis

<schaduw>

verder te verlengen door het schuine zonlicht

hastati spargunt hastas; fit ferreus imber

gespeerden drijven speren: ijzer regent neer

spur.5 een rake slag

                   saxo cere- comminuit -brum

                   <...> met een steen de hersen- splijtte -pan

 


 

VOLLEDIGE TEKST


De volledige tekst van Ennius, Annalen, vertaald door Vincent Hunink ('s-Hertogenbosch 2006) is op deze site beschikbaar. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om de tekst te downloaden en te lezen. Wilt u fragmenten van de tekst overnemen in een commerciële uitgave, dan is toestemming van mij nodig. Een berichtje naar mij wordt sowieso op prijs gesteld ! Het is voor mij aardig om te horen wat er met deze tekst gebeurt.

Gebruik onderstaande link om het bestand te downloaden.

Het bestandsformaat is PDF. De grootte van het bestand is 402kB.

download de integrale tekst van Ennius, Annalen (PDF)

 

RECENSIES EN SIGNALEMENTEN


Eerste volledige vertaling in het Nederlands van de bewaard gebleven fragmenten uit de historische epos de Annales van de Latijnse dichter Quintis Ennius (239-169 v.C.) over de geschiedenis van Rome. Ingeleid, bezorgd en vertaald door classicus Vincent Hunink (1962).

NRC Handelsblad 22-12-2006, boeken, blz.26

---

'De juiste snaar' 
Uitvoerige bespreking van Ennius door P i e t   G e r b r a n d y  in de Groene. Over de vertaling hier en daar een opmerking:

'Terecht heeft Vincent Hunink gemeend dat Ennius' Annalen een groter publiek verdienen. Zijn vertaling maakt deel uit van een ambitieus project  bij uitgeverij Voltaire, de Bibliotheca Latina Archaica.'

'(...) Maar Ennius' verzen zijn vaak zo pakkend dat we ook aan één regel plezier kunnen beleven. Berucht is deze regel: o Tite tute Tati, tibi tanta tyranne tulisti, door Hunink passend weergegeven als : 'O Titus Tatius, tiran, dat is je tol'! Uitermate sterk is deze, door Augustinus geciteerde regel: moribus antiquis res stat Romana virisque (aloude zeden, en ook mannen, schragen Rome).

Groene Amsterdammer 27 april 2007

---

Dit smaakvol uitgegeven boek bevat - voor het eerst in Nederlandse vertaling - een volledige uitgave van de fragmenten van de Latijnse dichter Ennius (239-169 v. Chr.). Ennius is de vroegste dichter van Latijnse epische poezie van wie we iets over hebben, zij het dat zijn meeste werk verloren is gegaan. Hij was ook - zo blijkt uit de uitstekende inleiding van de vertaler, de Nijmeegse Latinist Vincent Hunink (bekend van zijn vertalingen van Caesar en Apuleius) - een belangrijke vernieuwer in dit genre. Overgeleverd zijn alleen fragmenten uit zijn Annalen, een in dichtvorm (hexameters) geschreven geschiedenis van Rome tot aan zijn eigen tijd. Deze zijn door de vertaler op voorbeeldige wijze gepresenteerd: eerst een korte toelichting op het fragment, dan de Latijnse tekst en ten slotte de Nederlandse vertaling. In zijn vertaling - in versvorm - heeft de vertaler geprobeerd zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven en de literaire waarde van de tekst recht te doen, met succes. Hierdoor is deze fragmentarisch overgeleverde poezie ook voor de moderne lezer boeiend.

(NBD|Biblion recensie, Dr. E. A. H e m e l r i j k)

---

(...) 'De vertalingen zijn voortreffelijk, even fragmentarisch gehouden als het origineel en even poëtisch waar nodig. (De) verantwoording achterin is interessant; voor- en nawoord bieden alle nodige informatie. Een prima uitgave.'

M a r i e t j e   d' H a n e - S c h e l t e m a in Hermeneus 79, 2007, 251-252

 


latest changes here: 17-09-2017

 


 

HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2017 V. Hunink

copyright statement  / contact