VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT
 


 
Pro Sexto Roscio Amerino
Cicero's debuut als strafpleiter


Uitwerking Centraal examen Latijn 2021

tekstboek, docentenhandleiding

Ton Jansen, Fanny Struyk en Vincent Hunink

Hermaion, Houten 2020

 xx

ISBN 9789050272704/ 978905027 2711 [222 p.; 76 p.]
prijs EUR 22

 

De Pro Sexto Roscio Amerino is Cicero’s eerste pleidooi als strafpleiter. Hij verdedigt Sextus Roscius die ervan beschuldigd wordt zijn vader vermoord te hebben. Geen enkele andere strafpleiter durft zijn vingers te branden aan deze zaak, omdat de aanklagers gesteund worden door een vertrouweling van de machtige dictator Sulla. Maar de jonge, onervaren Cicero houdt een briljant pleidooi, waarin hij de zaken op geraffineerde wijze weet om te draaien: niet Sextus Roscius had een motief voor de moord, maar zijn aanklagers. Hij wint zijn zaak en Roscius wordt vrijgesproken.

Pro Sexto Roscio Amerino is een spannende, maar niet eenvoudige tekst. Het proces speelt zich af in een politiek zeer gecompliceerde situatie. In de inleidende hoofdstukken van de bundel, maar ook in de aantekeningen en in de vragen wordt hieraan veel aandacht besteed. De vertaalhulp biedt uitvoerige grammaticale en inhoudelijke uitleg: noodzakelijk bij een moeilijke tekst als deze. Anderzijds hebben de auteurs geprobeerd niet al het gras voor de voeten van de leerlingen weg te maaien en hen te stimuleren een actieve rol te spelen in het vertaalproces. De vragen zijn gericht op tekstbegrip, inzicht in de stijl van Cicero en het verband met de historische context.

De auteurs van Pro Sexto Roscio Amerino behoeven geen introductie. Ton Jansen en Fanny Struyk hebben al jarenlang ervaring met het schrijven van onze succesvolle eindexamenbundels Latijn. Dit jaar heeft Vincent Hunink de ‘teksten in vertaling’ voor zijn rekening genomen. Hij heeft gezorgd voor aantrekkelijke, vlot te lezen teksten bestemd voor een jong publiek.

Dit boek bij Hermaion
TEKSTVOORBEELD

(vertaling)

1. Slotbeschouwing (c. 143 e.v.)

"(143) Enfin, heel deze passage van mijn speech, ik zei het al,  is iets van mij. Ik zag mij ertoe gedwongen. Zowel om politieke redenen, als uit persoonlijke grieven, als vanwege het onrecht dat door deze lieden is begaan. Maar Roscius is over deze punten niet verontwaardigd, hij klaagt niemand aan, hij heeft geen klachten over zijn erfdeel. Als eenvoudig man, als simpele boer en landbouwer ziet hij alles wat volgens jullie via Sulla is gedaan als feiten: allemaal volgens traditie en wet en volkerenrecht.

Wat is het dan precies wat hij wil? Vrij van alle blaam, verlost van deze verschrikkelijke aanklacht bij u weggaan. (144) Als die erbarmelijke verdenking maar van de baan is! Dan heeft hij vrede, zegt hij, met het verlies van zijn hele vermogen.

Hij bidt en smeekt u, beste Chrysogonus: als hij zich niets van zijn vaders aanzienlijke eigendommen heeft toegeëigend, als hij u nergens in heeft tekortgedaan, als hij alles wat hij bezat te goeder trouw aan u heeft afgestaan, voor u heeft uitgeteld en afgewogen, als hij de kleding van zijn lijf, de ring van zijn vinger heeft getrokken voor u, als hij uiteindelijk alleen zijn naakte lichaam heeft overgehouden en verder helemaal niets – mag hij dan alsjeblieft van u in onschuld en gesteund door vrienden, in armoe en gebrek zijn verdere dagen slijten?

(145) ‘Mijn landgoederen zijn in uw bezit, ikzelf leef op andermans genade. Goed, ik heb er vrede mee, het kan nu eenmaal niet anders. Mijn huis staat open voor u, voor mij is het gesloten. Ok! Mijn grote slavenbestand werkt nu voor u, en ik heb zelf niet één slaaf. Ik aanvaard het, ik moet het maar dragen. Maar wat wilt u dan nog meer? Waarom vervolgt u mij? Vanwaar deze aanval? Uw wil is wet, waar ziet u schade door mijn toedoen? Waar doorkruis ik uw belangen? Sta ik in de weg voor u?’

Is het vanwege buit dat u deze man dood wilt? Die buit hebt u binnen, wat wilt u verder nog? Of is het vanwege vijandschap? Wat voor vijandschap kunt u voelen voor de man wiens landgoederen u al bezat voordat u hem kende? Of uit angst? Wat hebt u te vrezen van hem? Hij kan niet eens op eigen kracht dit schreeuwend onrecht afslaan. Of is het omdat al het voormalig bezit van de oude Roscius nu van u is? Wilt u daarom nu zijn zoon vernietigen? Dan bent u duidelijk bang voor iets wat u bij uitstek niet hoeft te vrezen:  dat kinderen van proscriptie-slachtoffers ooit hun vaders bezit terugkrijgen.

(146) U zit verkeerd, Chrysogonus. U zoekt garanties voor uw aankoop, maar die ziet u meer in de ondergang van deze man dan in de daden van Lucius Sulla! Eigenlijk hebt u geen enkele reden deze stakker in zo’n algehele catastrofe te verwikkelen. Alles heeft hij aan u overgedragen, behalve zijn levensadem. Niets van zijn vader heeft hij achtergehouden, niet eens bij wijze van aandenken. O, onsterfelijke goden! Wat is dit dan voor wreedheid? Wat voor bruut en nietsontziend karakter? Was ooit een rover zo misdadig, een piraat zo barbaars dat hij de hele buit zó kon krijgen zonder bloedvergieten, maar toch liever alles bloedbevlekt naar binnen sleepte?

(147) U weet dat hij niets heeft. Niets onderneemt. Niets kan. Dat hij in niets ooit uw belang heeft willen tegengaan. En toch valt u hem aan! Terwijl u niets van hem te vrezen hebt, terwijl u hem niet behoort te haten, terwijl u ziet dat hij werkelijk niets meer over heeft wat u hem van het lijf kunt trekken.

Of vindt u het een onwaardige aanblik dat hij hier gekleed en wel in de rechtszaal zit? De man die alles verloor toen hij door u werd weggeslagen uit zijn erfdeel, zoals een schipbreukeling? Alsof u niet heel goed weet dat hij voeding en kleding krijgt van Caecilia, de dochter van Baliaricus en zuster van Nepos.  Zij is een hoogst aanzienlijke dame, die kan bogen op een vader van naam en faam, op zeer vooraanstaande ooms en een bijzonder voortreffelijke broer. En al is zij vrouw, zij heeft zich zeer manhaftig betoond. Ja, grote eer straalde af op haar door de klasse van die familieleden, maar niet geringer is de glans voor haar familie vanwege alle lof die haar ten deel valt.

(148) Of is het probleem dat Sextus Roscius hier met zorg wordt verdedigd? Vindt u dát misschien een erbarmelijke wantoestand? Geloof mij maar: als alle gastvrienden hem wilden steunen en hem vrijelijk durfden te verdedigen, zoals paste bij zijn vaders relaties en invloed, dan zou hij hier heel behoorlijk worden verdedigd. Maar gezien de omvang van dit onrecht, en gezien het feit dat het gevaar waarin hij wordt gebracht een aanslag inhoudt op het hele staatsbestel, zou eigenlijk iedereen hem moeten bijstaan. En als dat gebeurde, zouden jullie hier waarachtig niet op deze plek het woord mogen voeren. Nu is zijn verdediging... nu ja, van dien aard dat de tegenstanders er geen groot probleem in hoeven zien. Geen reden om te denken aan een overmacht waartegen zij altijd verliezen.

(149) Zijn persoonlijke zaken worden geregeld door Caecilia. Zijn politieke en juridische belangen zijn intussen, u ziet het, de zorg van Marcus Messala.  Was die persoonlijk al oud genoeg en sterk genoeg, dan zou hij hier zelf spreken ten gunste van Sextus Roscius. Nu vormt zijn leeftijd, samen met de bescheidenheid die zijn jonge jaren siert, een beletsel om te spreken en om die reden heeft hij de zaak in handen gegeven van mij. Want hij wist: ik wilde graag, omwille van hem, en voelde mij ook verplicht. Hijzelf wist door volharding en wijs beleid, door zijn grote uitstraling en zorgvuldige optreden te bereiken dat het leven van Sextus Roscius niet langer speelbal was van de opkopers, maar aan een rechterlijk oordeel zou worden overgelaten.

Dit is nu de adel, heren rechters, waarvoor een groot deel van de burgers de wapens heeft gebruikt. Ja, daarom was het allemaal begonnen: dat edelen in dit land hun posities terugkrijgen, om dan te doen wat u Messala hier ziet doen. Het hoofd van een onschuldige verdedigen. Onrecht weerstaan. Zoveel mogelijk werken aan andermans redding, liever dan aan andermans ondergang. Deed iedereen van dezelfde hoge afkomst dat maar zo! Dan had de staat minder last van hen en zij zelf minder van jaloezie."


Recensies/reacties

 


 


latest changes here: 12-2-2020
HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2020 V. Hunink

copyright statement  / contact