intro

schema

pensum

 


COLLEGE VROEGCHRISTELIJK LATIJN 1:
MARTELAREN EN HEILIGEN

x

Op deze pagina vindt u enig aanvullend materiaal bij de cursus 'Vroegchristelijk Latijn', zoals verzorgd aan de RU Nijmegen in periode 2 van het cursusjaar 2017-2018, ten behoeve van 2e/3e jaars classici en belangstellenden. Hieronder worden de onderdelen op deze pagina kort beschreven.

De teksten worden gebruikt bij de colleges. De teksten maken deel uit van de collegestof en deels ook van het pensum. Deelnemers krijgen nader bericht over toegang tot de digitale bestanden.

Belangrijk: teksten die niet tot het pensum behoren moeten wel voor het college worden voorbereid. Maar voorbereiden is niet hetzelfde als 'vertalen'! Hiervoor wordt eerder aanbevolen: cursorisch lezen, d.w.z. doorkijken en/of met behulp van de vertaling globaal lezen. Op het tentamen komen er natuurlijk géén vertaalvragen over deze passages; inhoudelijke vragen zijn wel mogelijk, in lijn met wat op college is besproken. Pensum-teksten moeten voor het tentamen grondig worden voorbereid: je moet ze desgevraagd kunnen vertalen.

Voor aanvullingen, opmerkingen en meer kan iedereen mij aanspreken of e-mailen.


the escape of Malchus
Malchus the hermit and the lioness
Scenes uit het leven van Malchus


 
Schema
 

Nr. Onderwerp uur 1 en 2
Onderwerp uur 3 (vertaaluur)
1

8-11


intro uit Encycliek 'Deus Caritas est'
Passio Scillitanorum Martyrum

Passio Perpetuae et Felicitatis
2

2

15-11


14.00 -17.00
Excursie naar St.Agatha (Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven)

14.00-17.00
Excursie naar St.Agatha (Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven)
3

22-11


Passio Perpetuae et Felicitatis
3-4-5-6 met eerste kennismaking met
de commentaren van AMAT, BASTIAENSEN, FORMISANO, MUSURILLO en HEFFERNAN

PPF 5-6

4

29-11


Passio Perpetuae et Felicitatis
7-8-9-10 met commentaar AMAT/BASTIAENSEN
(let op: teken alleen in als je een beetje Italiaans en Frans kunt lezen!)
 
PPF 8 en 10

5

6-12


Passio Perpetuae et Felicitatis

11-12-13-14 met commentaar FORMISANO en MUSURILLO
(let op: teken alleen in als je een beetje Italiaans kunt lezen!)

PPF 12-13

6

13-12
Passio Perpetuae et Felicitatis
19-21 met commentaar HEFFERNAN
 

PPF 20-21

7

20-12


Passio Perpetuae et Felicitatis
terugblik op de gehele tekst, met al het materiaal


Alle deelnemers wordt gevraagd de te bespreken passages voor te bereiden op zo'n niveau dat de bespreking een interactief karakter kan krijgen.
Opdracht 1: iedere student leest de te bespreken tekst, minstens in vertaling, bij voorkeur ook in het Latijn.

Nadrukkelijk wordt beoogd om samen over de teksten na te denken. Vragen van studenten over de inhoud en culturele context zijn dan ook zeer welkom. Een goede vraag stellen geldt als 'actief meedoen'!
Opdracht 2: iedere student bedenkt over de te bespreken pensum-stof voor elk college minimaal één zinvolle vraag. De docent nodigt mensen uit om hun vraag naar voren te brengen. Iedereen mag natuurlijk reageren.

Voor een bespreking van de commentaren op de passages als vermeld in het schema melden vier of vijf studenten per keer zich aan op een lijst die op het eerste college wordt verstrekt. Van deze vier of vijf studenten wordt niet zozeer een zelfstandige presentatie gevraagd als wel een voorzet tot bespreking en discussie. Zij selecteren enkele concrete lemmata uit de aangegeven commentaren, om die vervolgens kort te typeren en kritisch te bevragen. Vragen kunnen bijvoorbeeld zijn: wat is de impliciete of expliciete methode die de commentator gebruikt? Wat laat hij of zij juist weg? En is dat opvallend, gezien de door de commentator gekozen strategie en doelgroep, of juist verklaarbaar? Zijn de gegevens in het lemma voldoende? Leveren ze behulpzame informatie? Wat zou je zelf aan een lemma (of: welk nieuw lemma) willen toevoegen als je de kans kreeg?
NB Het is natuurlijk niet de bedoeling om dit rijtje vragen 'af te vinken'. Dit zijn maar voorbeelden van het soort vragen dat het viertal kunt stellen.
De vier of vijf commentaar-lezers zijn niet de enigen die wat doen: het is uitdrukkelijk de bedoeling dat iedereen in de groep meedoet. Dus graag impulsen en openingen bieden voor discussie! En van de rest van de deelnemers wordt verwacht dat ze actief meedoen, door het stellen van vragen of het maken van beschrijvende of analyserende opmerkingen.

Opdracht 3: iedere student bedenkt over de commentaren t.a.v. de te bespreken pensum-stof voor elk college minimaal één zinvolle vraag, inhoudelijk of methodisch. De vier-vijf commentaar-lezers (of de docent) nodigen mensen uit om hun vraag naar voren te brengen. Iedereen mag natuurlijk reageren.

Het derde uur is gereserveerd voor intensief vertalen in kleine groepen. In principe volgen we dezelfde methode als bij Vroeg-Christelijk Grieks in periode 1: iedereen tekent verplicht één maal in, maar mag zo vaak deelnemen als hij of zij wil. Er staat een passage in het schema die in ieder geval aan bod komt. Vanzelfsprekend mogen deelnemers ook andere passages (of zinnen) ter bespreking voorstellen.

Opdracht 4: indien je deelneemt aan het vertaaluur: bereid dan grondig de passage voor die in het schema ter bespreking in het derde uur staat vermeld.


 Pensum

Berekening Collegelast en tentameneisen (2 ½ stp = 70 sbu)

Colleges: 7 maal drie uur (21u) incl. voorbereiding (14u) 35 u.

Het pensum (28 sbu) bestaat uit 21 bladzijden OCT Latijnse tekst (21 sbu), enkele pagina's in vertaling (1u), plus te bestuderen secundaire literatuur (6 sbu). 28 u.

Het Latijnse pensum is Passio Martyrum Scillitanorum (1 blz) Passio Perpetuae (c.2-14 en 19-21) (20 blz.)
BASISTEKST VOOR COLLEGE EN TENTAMEN IS DE UITGAVE VAN AMAT 1996.

Te bestuderen literatuur:

     * een overzicht van de vroegchristelijk Latijnse letterkunde:
Bartelink, G.J.M. (1982). Klassieke letterkunde. Utrecht/Antwerpen (Aula-reeks 621) (deel: Oudchristelijke Latijnse letterkunde); of: Malingrey, A.M. en Fontaine,  J. (1972). De oudchristelijke literatuur. Utrecht/Antwerpen (Aula-reeks 476) (alleen het gedeelte Oudchristelijke Latijnse letterkunde), of: Meer, F. van der &  Mohrmann, Chr. (1958). Atlas van de oudchristelijke wereld. Amsterdam/ Brussel, hoofdstuk: ‘De vaders en de oudchristelijke teksten’

    * Commentaren op de Passio Perpetuae et Felicitatis van AMAT, BASTIAENSEN, FORMISANO, HEFFERNAN en MUSURILLO.

Voorbereiding tentamen: 7u

Op college behandelde Latijnse en vertaalde teksten maken deel uit van de collegestof. Als teksten van buiten het pensum slechts gedeeltelijk of vluchtig behandeld worden (college 1!), wordt uiteraard niet verwacht dat deelnemers die teksten voor het tentamen grondig voorbereiden, maar op een vergelijkbare manier als ze op college behandeld zijn.

Pensumteksten, al dan niet op college behandeld, moeten goed worden voorbereid. Op tentamen kan bij pensumteksten een vertaling worden gevraagd of een vergelijkbare opdracht worden gegeven.


 


De tentameneis is: collegestof plus pensum (incl. secundaire lit.)


Het tentamencijfer voor het BA onderdeel Vroegchristelijk Grieks en Latijn  wordt voor 50% bepaald door dit deeltentamen, voor 50% door het deeltentamen over het college (VrChr Grieks) in periode 3. Voor beide onderdelen moet een voldoende worden behaald. Het gemiddelde wordt afgerond tot een rond cijfer conform de geldende regels.

 

 

 

 


latest changes here: 30-10-2017

 


GLTC

Dit college in de studiegids GLTC 2017-18

Documenta Catholica

Pachomius Library

Bibl.d.Kirchenväter

Chr. Class.Ethereal Libr. CCEL

Greek NT

DeBijbel

Ancient Narrative

Passio Perpetuae-uitgave

 
HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2017 V. Hunink

copyright statement  / contact