VincentHunink.nl

Home > ONDERWIJS > COLLEGES | LEZINGEN | ORGANISATIE | AGENDAintro

schema

presentaties

toetsing 

bibliografie

contact


COLLEGE LITERAIR VERTALEN


HiŽronymus, patroon van vertalers


Op deze pagina vindt u materiaal bij de cursus 'Literair vertalen', een college voor studenten GLTC aan de Radboud Universiteit Nijmegen in periode 2 van het cursusjaar 2013-14. De cursus kan worden gevolgd in het kader van de minor Griekse en Latijnse Letterkunde of een Vrije minor.

Dit college is eerder gegeven in de collegejaren 2001-2002; 2002-2003; 2003-2004 en 2009-2010 (in die vier gevallen buiten het reguliere onderwijsaanbod van GLTC).

Hieronder worden de onderdelen van de cursus op deze pagina kort beschreven.

 Schema   

Nr.

Onderwerp 1e uur

1
(6-11)

 

Inleiding op de cursus (VH)

2
(13-11)

praktijkvoorbeelden: Seneca, Tacitus (VH)

3
(20-11)

bespreking artikelen handboek en teksten deelnemers

4
(27-11)

bespreking artikelen handboek en teksten deelnemers

5
(4-12)

bespreking artikelen handboek en teksten deelnemers

6
(11-12)

bespreking artikelen handboek en teksten deelnemers

7
(18-12)

bespreking artikelen handboek en teksten deelnemers

  


Presentaties

 

Na de eerste twee dubbel-colleges, waarop de docent een algemene inleiding verzorgd, gevolgd door concrete praktijkvoorbeelden van specifiek literaire vorm-problemen, komen in de rest van de colleges de deelnemers aan bod.

Het is de bedoeling dat deelnemers apart of in combinaties van twee een Griekse of Latijnse tekst naar keuze (proza of poŽzie) uitkiezen en daaruit (buiten de colleges!) een passage zo goed mogelijk 'literair' vertalen. Op het eerste college wordt hierover nadere informatie gegeven. Van belang is in ieder geval dat deelnemers kiezen voor een tekst waar zij iets mee willen doen, om welke reden dan ook, en dat zij vervolgens kunnen aangeven wŠt ze willen doen en waarom, en voor welke reŽle of denkbeeldige doelgroep.

In het college komen een, twee of drie teksten aan de orde. De vertaler leidt de tekst kort in, geeft aan waarom hij/zij voor die tekst gekozen heeft, volgens welke principes is gewerkt en welke resultaten het heeft opgeleverd (geslaagde oplossingen of juist plaatsen waar men niet goed tot een bevredigende oplossing kwam). Vervolgens wordt over de tekst gediscussieerd door alle deelnemers, aan de hand van vragen, voorstellen tot verbetering en methodische reflectie. De docent verbindt dit waar mogelijk met kwesties van meer algemene aard uit de vertaalpraktijk.

NB De colleges zijn NIET bedoeld als 'vertaalcolleges' met elementaire uitleg van woordjes en syntaxis, zoals in het B1 jaar. Iedereen wordt dus geacht de teksten zodanig voor te bereiden dat het kan gaan over vertaalstrategie en vertaalreflectie. Natuurlijk is er ruimte om op de grondteksten in te gaan, maar alleen n.a.v. specifieke vertaalproblemen (niet elementaire begripsproblemen).

Van cruciaal belang voor de gang van zaken is dat iedereen alle teksten terdege leest en voorbereidt. Daarvoor is bij de collegeplanning (zie schema) ruim tijd ingeruimd. De presenterende deelnemers leveren de teksten uiterlijk een week voor het college aan alle deelnemers via BlackBoard.

Handboek: op de colleges 3, 4, 5, 6, en 7 komt ook het handboek aan bod. Elke keer worden drie artikelen besproken en bediscussieerd, te weten 1 artikel uit elk van de drie secties van het handboek (geschiedenis, kritiek en reflectie). De inschrijvers voor de colleges hebben de vrije keus, met dien verstande dat het gaat op volgorde van college. Dus de inschrijvers voor college 3 zijn helemaal vrij, en pas als zij een keus gemaakt hebben kunnen de inschrijvers voor college 4 een keuze maken, enz.

Van de inleiders wordt verwacht dat zij de drie artikelen kort samenvatten (maximaal 5m per artikel, liefst minder) en plaatsen binnen het op de colleges besprokene. De vraag 'wat hebben we hieraan? Wat kunnen wij hier zelf mee?' kan daarbij als goed uitgangspunt dienen. De deelnemers lezen de artikelen tevoren en bereiden voor tenminste een van de drie artikelen (naar keuze) een kritische vraag of stelling voor, die bijdraagt tot verdere discussie. De bedoeling is dat op college door allen samen constructief wordt gesproken over de artikelen.

 Toetsing: Paper, werkstuk, vertaling


Er vindt geen toetsing plaats in de vorm van een schriftelijk tentamen. Van alle studenten wordt een afsluitend individueel werk gevraagd over een thema of tekst(en) naar keuze. Mogelijkheden o.a.:

 • een analyse van vertaaltheorieŽn in heden/verleden

 • een analyse van concrete vertalingen van een bepaalde auteur etc. door de eeuwen heen

 • een literaire vertaling van een Griekse of Latijnse tekst naar keuze

 • TIP: een beperkte literaire vertaling van een Griekse of Latijnse tekst naar keuze, voorzien van een gedetailleerd Vertaalcommentaar, waarin de keuzes worden verantwoord

 • (andere mogelijkheden in overleg).

Iedereen overlegt zijn of haar plan aan de docent. Daarbij wordt van iedereen gevraagd een urenverantwoording bij te houden.

Voor wie dat wil is het mogelijk om een deel van de studiebelastingsuren te vullen met pensum. Dit kan tot maximaal 50 u (d.w.z. een pensum van 50 OCT. Hiervoor wordt dan een mondeling tentamen afgelegd (op afspraak). Het werkstuk wordt uiteraard dan navenant beperkter in opzet en omvang.

Het werkstuk wordt ingeleverd uiterlijk 1 april 2014 (d.w.z. aan het eind van periode 3).

 

 

Tentameneisen
Een student krijgt een tentamenuitslag en studiepunten (5 stp) als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • actieve deelname aan het college, voor tenminste 80%.

 • presentatie van een onderdeel (volgens inschrijving) in een college-uur, met een voldoende resultaat

 • inlevering van een schriftelijk werk (naar keuze en op afspraak tevoren), dat voldoet aan de gestelde eisen (zoals inleveren vůůr de genoemde inleverdatum) en gemaakte afspraken, en dat tenminste als voldoende wordt beoordeeld.

 • inlevering van een acceptabele urenverantwoording

De ects voor dit college gelden in principe als talige punten.

Berekening studielast (5 stp. = 140 u.)

 • colleges incl. voorbereiding                 42 u.

 • eigen werkstuk                                   98 u. (eventueel deels te vervangen door eigen pensum, tot een maximum van 50 u.)
  ----------------------------------------------------
  totaal                                                140 u.Bibliografie

 

Primaire literatuur

Supplement in boekvorm:

 • Andries Welkenhuysen, Klassieke vertalingen 1992-2003, repertorium en bibliografische gids, Aulos, Leuven 2003 (exemplaar hiervan in beziut van Vincent Hunink, op E. 7.26A)

kijk ook eens in Picarta (via www.ru.nl/ubn --> Catalogi)

 

Secundaire literatuur (keuze)

basis:

 • Ton Naaijkens e.a., Denken over vertalen, tekstboek vertaalwetenschap, Nijmegen 2004

overige

 • Tijdschrift FILTER (aanwezig UB)

 • Tijdschrift Met andere woorden (over bijbelvertalen) (aanwezig UB)

 • Hilde van Belle e.a., Vertaal! Over de didaktgiek van het literair vertalen, Leuven 2004

 • Kris Humbeeck e.a., Literair vertalen van twee kanten bekeken: vertalers en uitgevers aan het woord, Den Haag 2008

 • Vincent Hunink, 'De mogelijkheden van vertalen', in: Streven 60, 1993, 526-33

 • Vincent Hunink: drie Engelse reviews van Plautus-vertalingen in BMCR:

  • 2006.05.35:  Amy Richlin, Rome and the Mysterious Orient: Three Plays by Plautus, translated with introductions and notes.
  • 2007.01.03:  John Henderson, Plautus, Asinaria, The One about the Asses.
  • 2009.07.03:  David Christenson, Plautus: Four Plays. Casina, Amphitryon, Captivi, Pseudolus. Focus Classical Library.
 • Arthur Langeveld, Vertalen wat er staat, (5e dr.) Amsterdam 2008

 • Chris Van de Poel e.a., Vertalingen objectief evalueren: matrices en ijkpunten, Leuven 2007

 • Willy Vandeweghe, Duoteksten: inleiding tot vertaling en vertaalstudie, Gent 2005

 

 

 Links

 

Ancient Narrative

Meer over Petronius op VincentHunink.nl

Meer over Apuleius op VincentHunink.nl


latest changes here: 23-10-2013 16:42

 


Radboud Universiteit

GLTC

studiegids GLTC

vertalingen van Vincent Hunink

Uitg. Athenaeum-Polak & Van Gennep

Uitg. Damon

Expertisecentrum Literair Vertalen ELV (UU)

 

 

HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2014 V. Hunink

copyright statement  / contact