VincentHunink.nl

Home > ONDERWIJS > COLLEGES | LEZINGEN | ORGANISATIE | AGENDAagenda

seizoen 2011-2012

overige

lijst van gehouden lezingen

Nijmeegse Vertalerslezing

 

LEZINGEN

 

Hieronder volgt een overzicht van de lezingen die ik aanbied. De lezingen worden gegeven voor scholen, musea, verenigingen en afdelingen van het Nederlands Klassiek Verbond. Ook andere organisaties die interesse hebben zijn natuurlijk van harte welkom. Neem gerust even contact met mij op. Lezingen duren in principe 2x 45 minuten, maar korter kan in overleg meestal ook (45, 30 of zelfs 20 minuten). Honorarium: in overleg.
 

Tijdens een lezing in het Gallo-Romeins Museum, Tongeren (B), 18 maart 2010
(foto's K r i s t e l   H e n q u e t    en   M a r t j e   d e   V r i e s)


 

 Seizoen 2011-2012


Klik hier voor het lezingenaanbod van de afdeling Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen, speciaal bestemd voor klassen 5/6 VWO.  Tijdens een lezing in het Gallo-Romeins Museum, Tongeren (B), 18 maart 2010
(foto's K r i s t e l   H e n q u e t    en   M a r t j e   d e   V r i e s)

 Overige

 

Over een aantal antieke auteurs en thema's uit de klassieke letterkunde kan ik desgewenst een voordracht verzorgen. Ik voel mij het meeste thuis bij de auteurs waarvan ik uitgaven of vertalingen verzorg of in de maak heb, maar ook andere auteurs zijn mogelijk. Neem hiervoor gerust contact met mij op. Voorbeelden:


Over klassieke teksten:

 

Vroegchristelijke teksten:

 • Augustinus' Psalm tegen de donatisten

 

neem contact op om te overleggen

 

 


Lezing: Het dagboek van Perpetua

In 203 na Chr. worden twee jonge, christelijke vrouwen gearresteerd: de adellijke Perpetua en de eenvoudige slavin Felicitas. Te samen besluiten zij te sterven voor hun geloof. Van Perpetua zijn unieke autobiografische aantekeningen bewaard gebleven die zij in de gevangenis schreef. Het gaat om een van de zeer zeldzame teksten uit de oudheid die is geschreven door een vrouw. Zij vertelt over haar angst en hoop, en beschrijft haar dromen en visioenen. In de lezing (45 m., op afspraak eventueel 2x 45 m.) wordt geprobeerd om via de tekst meer over Perpetua te weten te komen. Bij de lezing wordt gebruik gemaakt van de vertaling van Perpetua's tekst door Vincent Hunink.

neem contact op om de lezing te boeken


Lezing: Augustinus onderwijs-expert

De kerkvader Augustinus was zijn hele leven nauw betrokken bij het onderwijs. Eerst was hij ervaringsdeskundige als leerling in de verschillende soorten antiek onderwijs. Daarna werkt hij zelf lange tijd als leraar welsprekendheid, onder meer in Carthago en Rome. Toen hij zich bekeerde tot het christendom brak hij zijn onderwijscarriŤre af. Maar zijn betrokkenheid op onderwijs werd er niet minder om. Integendeel.

In zijn geschrift 'De Catechizandis Rudibus' (Over het eerste geloofsonderricht) gaat Augustinus in op wezenlijke vragen rondom de onderwijspraktijk. Hij benadrukt onder meer de manieren waarop de docent zijn eigen plezier in het lesgeven op peil kan houden. Ook als de docent steeds dezelfde stof moet behandelen of beseft hoezeer hij tekortschiet. In Augustinus' visie staat of valt goed onderwijs met de bevlogenheid van de docent. De docent staat dus werkelijk centraal.

Zelf bleef Augustinus tot zijn dood toe actief als 'docent', zij het op een specifieke manier: als predikant voor de gelovigen. In vele honderden bewaarde preken worden zijn brede didactische ervaring en kennis goed zichtbaar. De lezing wordt daarom besloten met een kleine case-study naar 12 preken met eenzelfde thema. Hoe brengt Augustinus zijn eigen adviezen voor goed onderwijs hier in praktijk?

Veel van wat Augustinus schrijft is relevant en ook in onze tijd toepasbaar voor iedereen die effectief onderwijs wil geven. In het huidige onderwijsdebat krijgt het zelfs een verrassend actuele betekenis. De wijsheid van de vroege kerkvader kan ook voor moderne mensen een steun zijn.

neem contact op om de lezing te boeken

 


Lezing: De uitbarsting van de Vesuvius: het getuigenis van Plinius (brieven 6,16 en 6,20)

De bekende uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Chr. heeft Pompeii en Herculaneum voor later eeuwen geconserveerd. Hoe vond die uitbarsting plaats? Hoe reageerden de mensen? Daarover bestaan twee brieven van Plinius de Jongere (ca. 100). Ze vormen essentiŽle informatie over de dramatische gebeurtenissen. In de lezing komen de brieven uitvoerig aan bod. Ook wordt gewezen op merkwaardige details. De centrale vraag in de lezing is hoe we de brieven moeten lezen: zijn ze misschien nog iets meer dan een ooggetuigenis?

neem contact op om de lezing te boeken

 Lezing: Het geheim van Ovidius

Ovidius is vooral geliefd om zijn Metamorfosen, rnaar hij heeft nog veel meer geschreven. In deze lezing wordt eerst een algemeen overzicht geboden over zijn oeuvre, aan de hand van korte fragmenten in Nederlandse vertaling. Daarna volgt een analyse van enkele verhalen uit de Metamorfosen, ter illustratie van de werkwijze van Ovidius en de typische dichterlijke accenten die hij aanbrengt.Deze lezing is bij uitstek geschikt voor middelbare scholieren.

 

neem contact op om de lezing te boeken


Lezing: Caesar over GalliŽrs en Germanen

Caesars beroemde boek over de Gallische oorlog kan gelezen worden als een belangwekkend historisch document. Maar het is ook een monument van zelfverheerlijking en sluwe lezer-manipulatie.  Het beeld dat Caesar van Germanen, Galli?s en Britten geeft is daarbij doelbewust gekleurd. Wie niet oppast laat zich snel overrompelen door Caesar's presentatie. Als geen ander weet Caesar het woord als wapen in te zetten. Analyse van een paar voorbeeld-teksten laat zien hoe Caesar deze strijd met woorden voert. En overtuigend wint.
Deze lezing is bij uitstek geschikt voor middelbare scholieren. Duur: 45 minuten.

 

neem contact op om de lezing te boeken

ga naar vertaling Caesar

 


Sprekend over de wreedheid van Caesar
Tongeren (B), 13 maart 2010

(foto's K r i s t e l   H e n q u e t    en   M a r t j e   d e   V r i e s)

 
Lezing: Tacitus over de Opstand van de Bataven

In het roerige driekeizerjaar 69 na Christus was het ook in onze streken onrustig. De Bataven, een geromaniseerde Germaanse stam uit het gebied tussen de grote rivieren, kwamen in opstand tegen het Romeinse gezag. Het is een beroemde opstand, waarop Nederlanders graag terugblikken: heldhaftig verzet van onze fiere voorvaderen tegen tirannie! Maar wat gebeurde er eigenlijk precies en hoe liep het met de oproerige Bataven af? Daarover schreef de grote Romeinse historicus Cornelius Tacitus (ca. 55-117) in zijn geschiedwerk De HistoriŽn. Zijn relaas vormt de enige geschreven bron over deze episode.

In de lezing gaan we niet op zoek naar de historische en archeologische waarheid van de Bataafse opstand, maar kijken we naar het bijzondere beeld dat Tacitus van de gebeurtenissen geeft. Welke accenten legt hij? Waarom gaat hij eigenlijk zo uitvoerig in op een lokale opstand ver buiten Rome? In de lezing wordt gebruik gemaakt van teksten in Nederlandse vertaling van de spreker (Tacitus, HistoriŽn, Amsterdam 2010).

 

neem contact op om de lezing te boeken

ga naar vertaling Tacitus, De opstand van de Bataven

 Lezing: Tussen hoop en vrees Tacitus over de Germanen

In zijn 'Germania' uit 98 n. Chr. geeft de grote Romeinse historicus een fascinerend beeld van 'onze streken' en hun bewoners van weleer. Het is een kostbare historische bron en een goede introductie tot een literair oeuvre dat zijn weerga in de oudheid niet kent. In de lezing wordt de 'Germania' besproken aan de hand van fragmenten in vertaling. Vooral de vraag naar de bedoeling van de tekst staat centraal.

 

Tevens beschikbaar: een lezing over 'Tacitus als plaag van de vertaler' (een wandeling door het oeuvre van Tacitus, aan de hand van exemplarische fragmenten die speciale moeilijkheden voor vertalers opleveren).

en een lezing over 'Goede voorbeelden in Tacitus' HistoriŽn' (over memorabele heldendaden die er voor Tacitus in positieve zin eruit springen).

 


neem contact op om de lezing te boeken

ga naar vertaling Tacitus Germania/Agricola

ga naar vertaling Tacitus DialogusLezing: Leven met de Regel van Benedictus

De kloosterregel van Benedictus (midden zesde eeuw) is na de bijbel vermoedelijk het meest gelezen boek uit de Middeleeuwen. In de lezing wordt ingegaan op enkele kenmerkende passages, in de vertaling van de spreker. Verder wordt bekeken in hoeverre deze oude monnikstekst voor een breder publiek van vandaag relevant kan zijn.


neem contact op om de lezing te boeken

ga naar vertaling Regel van Benedictus

ga naar document: artikel 'De regel opnieuw vertaald, maar waarom en voor wie?'

ga naar document: tekst van voordracht over 'Nederigheid'  in de RBLezing: De heilige Antonius en zijn demonen

Antonius de Grote trok in de 4e eeuw als een van de eersten de Egyptische woestijn in als kluizenaar. Na lange jaren van eenzaamheid kreeg hij veel leerlingen en zo is hij in het westen gaan gelden als de vader van het monnikendom. Zijn leven is beschreven door de theoloog en bisschop St. Athanasius van AlexandriŽ. Deze tekst is als model van alle latere heiligenlevens van groot historisch belang. Maar kan de indringende biografie ook lezers van nu nog raken in hart en hoofd? Is de strenge Antonius nog na te volgen, en moeten we dat wel willen? Wat valt er van de oude woestijnvader nog te leren? Op deze vragen gaat de lezing nader in. Aan de hand van enkele tekstfragmenten worden de deelnemers uitgenodigd om ook zelf op de tekst te reflecteren.

 

neem contact op om de lezing te boeken

ga naar vertaling Verleidingen in de woestijn

ga naar document: artikel 'Antonius, vader van monniken'Lezing: Een reisje langs de Moezel: Ausonius' Mosella

'Wegens succes geprolongeerd!' Een lezing waarin we aan de hand van Ausonius' sublieme meesterwerkje uit de 4e eeuw een imaginaire, literaire reis maken langs de Moezel. Een kennismaking met de laat-antieke wereld, aan de hand van fragmenten uit de vertaling van Patrick Lateur.

 

neem contact op om de lezing te boeken

ga naar de website van Patrick Lateur

ga naar article "The fish catalogue in Ausonius' Mosella"

 Lezing: Augustinus' Confessiones: meesterwerk of niet?

Augustinus' grote en beroemde werk de Confessiones vormen een van de hoogtepunten van de vroeg-christelijke letterkunde, en van de westerse literatuur in he algemeen. Dat wil nog niet zeggen dat het boek zich gemakkelijk laat rubriceren of lezen. In de lezing benaderen we de Confessiones  als autobiografische tekst, als lofzang van God, als filosofisch/theologisch werk en als vertellende tekst. Ook komt een concreet tekstvoorbeeld aan de orde waarin Augustinus nadenkt over literaire voorgangers zoals Homerus. Maar vanuit hedendaags perspectief zijn er ook op vele punten vraagtekens bij de tekst te stellen. In deze lezing gebeurt komen die meer omstreden punten ook nadrukkelijk aan de orde, vanuit de vraag: 'Zijn de Confessiones voor ons eigenlijk nog wel te genieten?

 

neem contact op om de lezing te boeken

ga naar vertaling Augustinus Preken

 Lezing: De Hortulus van Walahfrid Strabo


In de negende eeuw dichtte abt Walahfrid Strabo van het klooster Reichenau zijn beroemde gedicht over zijn kloostertuintje, met daarin een keur aan geneeskrachtige en lekkere planten en kruiden. Hoor de lof van de kalebas, de hulde aan lelie, roos, venkel en salie.

 

neem contact op om de lezing te boeken

ga naar vertaling Hortulus

ga naar artikel over de vertaling

 Lezing: vertalen van klassieken: soorten en maten


Over het vertalen van klassieken bestaan veel meningen en veel misverstanden. Wat is een 'goede' vertaling? Hoe moet je vertalingen beoordelen? In deze lezing brengt de inleider vanuit zijn ervaring als literair vertaler en wetenschapper de zaken enigszins in kaart, zonder dat er meteen ťťn antwoord op alle vragen komt. Via een paar heldere onderscheidingen is het mogelijk de thematiek nader te bekijken. Kernbegrip hierbij is dat de eisen aan een vertaling sterk afhangen van de doelgroep waarvoor ze is gemaakt en de functie die zij moet hebben. De lezing is gebaseerd op een publicatie van de inleider in Lampas (zie de link onder).

 

neem contact op om de lezing te boeken

ga naar document: Vertalingen in soorten en maten

 

 Lezing: Couperus 'De verliefde ezel' en Apuleius

De grote Nederlandse schrijver Louis Couperus liet zich in veel van zijn boeken inspireren door de klassieke oudheid. Een mooi voorbeeld is zijn roman 'De verliefde ezel' (1918), waarvoor Apuleius roman Metamorfosen model stond. Natuurlijk veroorlooft Couperus zich heel wat vrijheden en is het resultaat een radicaal ander werk dan Apuleius ooit schreef. In deze lezing gaat het over de intrigerende verschillen tussen de twee werken, vooral waar het gaat om seksualiteit en religie, maar ook in opbouw en stijl.


 

neem contact op om de lezing te boeken

ga naar vertaling Apuleius, De Gouden Ezel

 Lezing: Met Martialis naar het Colosseum

In zijn eerste dichtbundel uit het jaar 80 bezingt Martialis de opening van het Colosseum door keizer Titus. Het is een boeiende bundel, die een indringend beeld geeft van de spelen, inclusief typisch Romeinse humor (grappen over executies bijvoorbeeld...) Verder lezen we over een keur aan wilde dieren, vechters, een zeeslag en nog veel meer. De keizer is uiteraard de onbetwiste hoofdpersoon in het werkje. De gedichten van Martialis zijn ook, en misschien bovenal, een stuk fraaie literatuur.

De lezing is mede gemaakt naar aanleiding van de nieuwe Nederlandse vertaling door de spreker (voorjaar 2003). 

 

 

neem contact op om de lezing te boeken

ga naar vertaling MartialisLezing: Romeins theater: Martialis' Colosseumgedichten en de Passio Perpetuae

De lezing over Martialis kan uitgebreid worden met een min of meer uitgebreide bespreking van een vroeg-christelijke tekst die ook voor een deel in het amfitheater speelt: de Passio Perpetuae et Felicitatis.De Romeinse epigrammendichter  en de martelarentekst hebben meer gemeen dan je op het eerste gezicht zou zeggen. De lezing is bij uitstek (maar niet alleen) geschikt voor scholieren van het vijfde en zesde leerjaar. Teksten worden uitgereikt in het Latijn en door de spreker voorvertaald. Eventueel kan dit ook gebeuren in interactie met de leerlingen.

Duur: 2 lesuren met een korte pauze.

 Lezing: Romeinse Romans: Petroniusí Satyrica en Apuleius' Gouden Ezel
 

Weinig uit de Romeinse literatuur is nog zo levendig en leesbaar gebleven als de Satyrica van Petronius (uit de tijd van keizer Nero) en De Gouden Ezel (Metamorfosen) van Apuleius (eind 2e eeuw n.Chr.). 
Petroniusí roman munt uit door zijn scherpe realisme. Hoerenkast of marktplein, louche hotel of vrachtschip: binnen elk decor geeft dit verhaal een overtuigend beeld van het bestaan van gewone Romeinse mensen. De hoofdfiguren raken in allerlei liederlijke taferelen verzeild, waaronder een uitzinnig decadent maal, het beroemde 'diner van Trimalchio'.
In de roman van Apuleius verandert de ik-figuur, een nogal naÔeve en nieuwsgierige jongeman, per ongeluk in een ezel. In die vorm maakt hij vele avonturen mee en hoort hij talloze verhalen, zoals het bekende sprookje over ĎAmor en Psycheí. Ten slotte krijgt hij zijn mensengedaante terug dankzij ingrijpen van de godin Isis en treedt hij in haar dienst.
Beide romans worden ingeleid en besproken in de lezing. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de grote verhaallijnen en de hoofdfiguren in de fragmentarische Satyrica en naar de bijzondere verteltechniek in De Gouden Ezel.

De spreker publiceerde nieuwe vertalingen van zowel de Satyrica (2006) als De Gouden Ezel (2003).

neem contact op om de lezing te boeken

ga naar vertaling Petronius

ga naar vertaling Apuleius

 Lezing: Tertullianusí De Pallio, een vroegchristelijke pronkrede

De kerkvader Tertullianus (ca. 150-230) is de eerste grote christelijke schrijver die zich bediende van het Latijn. Een van zijn merkwaardigste werken is de redevoering De Pallio ĎOver de mantelí (ca. 200). Het is een uitzonderlijk moeilijke tekst, die zich ook lastig laat plaatsen. De spreker laveert tussen provocatie en apologie, tussen lering en (leed)vermaak, tussen klassieke en christelijke cultuur.

In de lezing wordt een indruk gegeven van de redevoering, aan de hand van fragmenten in Engelse vertaling. Verder wordt onder meer ingegaan op de manier waarop de spreker effectief zinspeelt op bijbelse en christelijke themaís.  

 

neem contact op om de lezing te boeken

ga naar editie Tertullianus De PallioLezing: PoŽzie op de muren van Pompeii

De vele duizenden graffiti op de muren van Pompeii laten ook heel wat aardige literaire citaten zien. Vergilius is ruim vertegenwoordigd, maar ook andere dichters en vele metrische teksten waarvan de dichter niet bekend is. In de lezing (ondersteund door Powerpoint) worden deze teksten gepresenteerd en nader geduid.

Duur: 45 m. Zaal met PC en beamer vereist.

 

neem contact op om de lezing te boeken

ga naar editie Graffiti uit Pompeii

 Overzicht van alle gehouden lezingen, voordrachten en interviews

 

 
tijdens een boekpresentatie te Eindhoven (25 april 2009; foto J o o s t  v a n   N e e r)

 

De lezingen zijn geordend op jaar, te beginnen met het meest recente jaar.

Voor nog te houden lezingen, zie de Agenda.

2012

 • presentatie en lezing bij boekpresentatie Homer, Illiad XXII, commentary by Irene de Jong, Spui 25, Amsterdam, 24 januari 2012 (ca. 125 deelnemers);

 • presentatie (samen met Joke Gehlen-Springorum en Annemarie Six-Wienen) bij studiemiddag 'Gods goede zorg voor de wereld', Tilburg University (LUCE/Centrum voor religieuze communicatie)/Augustijns Instituut, Utrecht 27 januari 2012 (ca 50 deelnemers);

 • lezing 'Klassieke vertalingen' in boekhandel 'Het Paard van Troje', Leuven (B), 8 februari 2012 [ca 20 deelnemers];

 • college over Jacobus de Voragine, in reeks Voortleven en Receptie, RU Nijmegen, 14 februari 2012 [ca.30 deelnemers];

 • college 'Apuleius, Metamorphoses', Honours Course Great Texts II, Radboud Universiteit Nijmegen, 14 februari 2012 [ca.15 deelnemers];

 • 'Vertalen: lust en last', lezing en discussie, voor docententeam Klassieken, Stedelijk Gymnasium Arnhem, 28 februari 2012;  [15   deelnemers]

 • 'Petronius' Satyrica', masterclass Feesten en Partijen, GLTC, Radboud Universiteit Nijmegen, 2 maart 2012; [ca. 25 deelnemers];

 • college 'Vertalen' voor Research Master reeks 'Nieuwe Filologie', 6 maart 2012 [ca. 10 deelnemers];

 • college 'Augustinus, Confessiones', Honours Course Great Texts II, Radboud Universiteit Nijmegen, 6 maart 2012 [ca.15 deelnemers];

 • MA voorlichting: RU Nijmegen, 8 maart 2012; [ca. 15 deelnemers]

 • lezing: 'Plinius' brieven over de Vesuvius', ACADEMIA lezing RU Nijmegen, 9 maart 2012; [ca. 25 deelnemers]

 • 'Livius in vertaling', eindexamenlezing Livius, Gymnasium Walcheren, Middelburg, 13 maart; [ca. 50 deelnemers]

 • 'Livius in vertaling', eindexamenlezing Livius, Gymnasia Amsterdam, Amsterdam, 14 maart; [ca. 150 deelnemers]

 • 'Hermeneus in heden, verleden en toekomst', toespraak bij reŁnie oud-medewerkers Hermeneus (Nederlands Klassiek Verbond), Amsterdam 24 maart 2012 [ca. 25 deelnemers];

 • 'PoŽzie op de muren van Pompeii', Academia, Radboud Universiteit Nijmegen, voor Joh. van Oldebarneveltgymnasium Amersfoort, Nijmegen, 3 april 2012 [ca. 35 deelnemers]

 • lezing: 'Perpetua',  Academia, Radboud Universiteit Nijmegen, voor Maaswaalcollege Wijchen, Nijmegen, 13 april 2012 [ca. 35 deelnemers];

 • 'Livius in vertaling', eindexamenlezing Livius, op Gymnasium Beekvliet, 19 april 2012 [ca.150 deelnemers];

 • lezing: 'Plinius' brieven over de Vesuvius', ACADEMIA lezing RU Nijmegen voor Elzendaalcollege Boxmeer, 26 april 2012; [ca. 35 deelnemers]

 • responsie: op lezing O.Fernandez over Horatius en Vergilius' Bucolica, OIKOS AiO/ReMa dag, VU Amsterdam, 25 mei 2012 [ca. 25 aanwezigen];

 • lezing: 'Verlies en winst: antieke teksten in een nieuwe vorm', Symposium Translation online and offline, losses and gains', Radboud University Nijmegen, 26 juni 2012 [ ca. 25 deelnemers];
   

 

2011

 • college over Jacobus de Voragine, in reeks Voortleven en Receptie, RU Nijmegen, 23 februari 2011 [ca.25 deelnemers];

 • 'Vergilius', 'Ovidius' en 'Tacitus', in Leergang Europese Cultuur HOVO Nijmegen, 24 februari, 3 en 17 maart 2011; [ca. 35 deelnemers per keer]

 • lezing: Perpetua's dagboek (Academia-lezing) Radboud Universiteit Nijmegen, 4 maart 2011; [ca 20 deelnemers];

 • presentatie vertaling Gravissimum educationis (Conciliedocument Vaticanum II over onderwijs), Leuven, Universiteit, Theologische Faculteit, 12 maart 2011; [ca. 25 deelnemers]

 • 'Vertalen: lust en last', lezing en discussie, voor docententeam Klassieken, Stedelijk Gymnasium Nijmegen, 5 april 2011; [16 deelnemers]

 • 'Tacitus en de opstand van de Bataven', voor Nederland Klassiek Verbond afdeling Maastricht en Ex Oriente Lux afdeling Maastricht, Maartenscollege Maastricht, 7 april 2011 [ca. 25 deelnemers]

 • optreden in Openingsavond Week van de Klassieken. Voordracht over Het Orakelboek (ca 15 min.), Comedy Theater, Amsterdam, [ca. 100 deelnemers]

 • lezing in de Week van de Klassieken over De Oude Oligarch, Velleius Paterculus en Het Orakelboek, Selexyz Scheltema boekhandel Amsterdam, 15-16u. [ca. 20 deelnemers]

 • lezing 'homoseksualiteit in de oudheid', op thema-avond COC Leiden in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, zaterdag 28 mei 2011; 21u. [ca. 60 deelnemers]

 • workshop: 'Het mes in Livius, teksten uit het eindexamenpensum ontleed': op VCN Nazomerconferentie, Nunspeet, 23/24 september 2011 [2x, samen ca. 75 deelnemers];

 • college Ovidius, Metamorfosen, in Honours Course Great Texts, Radboud Universiteit Nijmegen, 4 oktober 2011; [20 deelnemers];

 • college 'Augustinus en retorica', Honours Course Retorica, Radboud Universiteit Nijmegen, 13 oktober 2011 [ca. 20 deelnemers];

 • lezing 'Plinius' brieven over de uitbarsting van de Vesuvius', 4 Gymnasium Johan van Oldebarnevelt Gymnasium Amersfoort (docent Jos Dee) 14 oktober 2011; [ca. 50 deelnemers];

 • lezing: 'De Laudes Domini, het eerste vroegchristelijk Latijnse gedicht', op: Antieke Werelddag (onderzoeksmiddag), Radboud Universiteit Nijmegen, vr. 4 november 2011; [ca 35 deelnemers];

 • 'Vertalen in soorten en maten'; gastlezing en workshop voor MA-studenten Frans RU (docent Marc Smeets); 30 november 2011; [ca. 15 deelnemers);

 • dankwoord bij uitreiking Vertaalprijs Nederlands Letterenfonds 2011, Amsterdam 9 december 2011, [ca. 250 aanwezigen]';

  interviews:

 • interview (radio) met Jan van der Elst, t.b.v. EO-radio 'Eye-opener'. Over vertaling  Egeria, In het land van de bijbel. Interview 25 maart, uitzending 9 april 2011 (ca. 60 m.);

 • interview (pers) met Liesbeth Koenen, over het Orakelboek, t.b.v. NRC rubriek 'Deze week spreekt...' Interview 5 april, publicatie 11 april 2011 (NRC 11-4-11, p.18) en 12 april (NRC Next 12-4-11);

 • interview (radio) met Gudrun de Geyter, over Velleius Paterculus en over het Orakelboek, voor VRT radio Klara, programma 'Babel', interview 12 april 2011, uitzending 12 april 2011 (ca. 10 m.);

 • interview in  LINGUAAN (blad van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers)<ISSN 1571-5604>, 22, juli 2011, 15-16 door T e s s a   v a n   S w i e t e n. Voor de volledige tekst klik hier;

 • interview met Marte Kaan, over Seneca 'Geven en nemen', NRC Next, artikel met citaat geplaatst op ma 25 juli 2011 [http://martekaan.wordpress.com/2011/08/03/over-ontvangen-in-nrc-next/];

 • interview met Anja van Kessel, over Vertaalprijs Nederlands Letterenfonds 2011, november 2011, publ. op www.ru.nl 29-11-2011

 • interview met Hans Gulpen, over Vertaalprijs Nederlands Letterenfonds 2011, publ. De Gelderlander 7-12-2011;

 • Interview met Daan Stoffelsen, over Vertaalprijs Nederlands Letterenfonds 2011, november 2011, publ. in boekje t.g.v. de prijs, Nederlands Letterenfonds, december 2011

 

 

2010

 • lezing: 'Literair vertalen/Tacitus', en lezing 'Caesar' voor 6e en 4e klas Latijn, op St. Lievenscollege Antwerpen (B), 21 januari 2010 [totaal 50 deelnemers]

 • lezing: 'Tacitus en de opstand van de Bataven',  voor NKV 's-Hertogenbosch, 27 januari 2010; [ca.15 deelnemers]

 • lezing: 'Tacitus en Seneca'. Cornelis Verhoeven gedachtenis-lezing 2 februari voor Vereniging zonder Winstbelag 'Het Gemenebest', Kalmthout (B) [10 deelnemers]

 • college over Jacobus de Voragine, in reeks Voortleven en Receptie, RU Nijmegen, 1 maart 2010 [ca.30 deelnemers];

 • lezing 'Spektakel in het Colosseum', ACADEMIA-lezing RU NIjmegen, 5 maart 2010 [ca. 45 deelnemers]

 • presentatie jury-rapport profielwerkstukken Carla Roeterprijs, Stedelijk Gymnasium Nijmegen. 8 maart 2010

 • lezing: 'De macht van het woord, Caesar over barbaren'. Gallo-Romeins Museum Tongeren (B), 18 maart 2010 [ca. 80 deelnemers];

 • boekpresentatie Moschus, Griekenlandcentrum Gent (B), samen met Michiel Op de Coul, Kristoffel Demoen en Hero Hokwerda [ca. 25 deelnemers];

 • lezing: 'Spektakel in het Colosseum', ACADEMIA-lezing RU NIjmegen, 26 maart 2010 [ca. 50 deelnemers];

 • lezing: 'Plinius' brieven over de Vesuvius', ACADEMIA lezing RU Nijmegen, 1 april 2010 [ca 50 deelnemers];

 • presentatie: 'Vertalingen: varianten of variaties?' voor Onderzoeksgroep Texts Transmission and Reception - New Philology, RU NIjmegen 7 april 2010 [8 deelnemers];

 • workshop: 'Literair vertalen: Cicero, Pro Caelio', voor 4-6 Gymnasium van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen (docent S. Sogelťe), RU Nijmegen 9 april 2010 [5 deelnemers]

 • lezing 'De roes van het slagveld', tijdens: Amsterdamse Boekennacht, Athenaeum Boekhandel Amsterdam [20 deelnemers].

 • lezing 'Tacitus en de opstand van de Bataven' voor Historische Vereniging Pasqualini, Erichem (Buren, Betuwe); 21 september 2010 [ca. 30 deelnemers].

 • lezing en workshop 'vertalen van Vroegchristelijk Latijnse teksten, m.n. Cassianus', voor 'Schola Contemplationis' o.l.v. Br. Alberic, Abdij Sion, Diepenveen (Ov); 27 september 2010; [10 deelnemers]

 • lezing: 'Is de Grieks-Romeinse literatuur vertaalbaar?' op Congres Nederlandse Vereniging van Tolken en Vertalers, Geldmuseum Utrecht, za 2 oktober 2010 [ca. 70 deelnemers]

 • college 'Ovidius' Metamorfosen', Honours Course RU Nijmegen, Cursus Great Texts, lezing en werkgroep; Nijmegen, 5 oktober 2010; [ca. 25 deelnemers];

 • gastlessen 'Caesar en de macht van het woord, voor 4 Gymnasium Johan van Oldebarnevelt Gymnasium Amersfoort (docent Jos Dee) [ca. 60 deelnemers]

 • lezing 'Tacitus en de opstand van de Bataven' voor Nederlands Klassiek Verbond afdeling Drenthe, Assen,20 oktober 2010 [ca. 20 deelnemers]

 • 'Tacitus, uitdaging voor vertalers' college UvA Amsterdam (Varia-reeks, bij dr. Rodie Risselada). Gastlezing (45 deelnemers) en workshop (ca. 20 studenten GLTC).

  interviews:

 • Interview (pers) met Daan Stoffelsen, Athenaeum Boekhandel, over Tacitus, HistoriŽn, Amsterdam, t.b.v. website boekhandel. Gesprek te 's-Hertogenbosch 27 januari 2010. Publicatie eind februari 2010.

 • Interview (pers) met Hans van Gulpen, over Tacitus, HistoriŽn, voor De Gelderlander. Gesprek op 22 februari 2010 [45 m.]. Publicatie op 23 februari 2010 (p.14-15)

 • Interview (pers) met Anna van de Weygaert, over Tacitus, HistoriŽn, voor RadboudNet op 24 februari 2010 [30 m.]. Publicatie op 25 februari 2010

 • Interview (pers) met Pieter Steinz, over Tacitus, HistoriŽn, voor NRC Handelsblad, op 12 april 2010 [90 m.] Publicatie op vr 16 april 2010 (Boeken, p.5)

 • Interview (pers) met Bob Witman, over Tacitus, HistoriŽn, voor De Volkskrant, op 20 april 2010 [50 m.] publicatie op vr 23 april 2010 (Kunst, p.)

 • interview (pers) met Bregje Cobussen voor Radboud Magazine, Over Tacitus, HistoriŽn, Gesprek [20 m.] op 14 juni 2010, Publicatie: nr.24, juni 2010, p.9

 • Interview (radio) met Heidi Lenaerts voor Klara (VRT; Vlaamse omroep), over Augustinus, Liegen en leugens (Budel 2010); 17 februari 2010; [ca. 10 m.]

 • Interview (radio) met Karin van den Boogaert, over Tacitus, HistoriŽn
  Hoe?Zo!-radio (Radio 5, Teleac), di 9 maart 2010 [ca. 15 m.]

 • Interview (radio) met Maarten Westerveen voor VPRO radio 'De Avonden'. Over Tacitus, HistoriŽn en Moschus, De weide; Gesprek [45 m.] op 30 maart 2010; uitzending VPRO, radio 6, 30 maart 2010

 • Interview (radio) met David van Odegem, voor VRT radio 2 "Naast de kwestie" , Over modern gebruik van Latijn Gesprek [15 m.] op 17 september 2010 Uitzending VRT radio 2, 19 september 2010.

 • Interview (overige) met Dirk Hanssens OSB, samen met Patrick Lateur, over De Regel van Benedictus voor tijdschrift De Kovel, op 7 september 2010 in abdij Keizersberg, Leuven (B) [120 m.] publicatie: De Kovel, november 2010; Tevens opname voor filmpje t.b.v. YouTube
   

2009

 • 'Docens quod facturus erat, faciens quod docuerat: Augustinus over Cyprianus', Lezing op Studiedag 'Wijsheid en didactiek' georganiseerd door onderzoeksgroep De Antieke Wereld en Sodalicium Classicum Noviomagense, t.g.v. afscheid van prof.dr. ŃrpŠd OrbŠn, 6 februari 2009 [ca. 55 deelnemers]

 • 'Jacobus de Voragine', lezing in collegereeks 'Voortleven en receptie van de oudheid', RU Nijmegen, 10 maart 2009 [ca. 55 deelnemers];

 • 'Vergilius', 'Ovidius' en 'Tacitus', in Leergang Europese Cultuur HOVO Nijmegen, 3x in maart 2009; [ca. 40 deelnemers per keer]

 • 'Het dagboek van Perpetua'  ACADEMIA lezing RU NIjmegen, 12 maartt 2009 [ca. 30 deelnemers]

 • 'Augustinus' Confessiones', hoorcollege in reeks Kopstukken van de oudheid, Universiteit Utrecht, opleiding Geschiedenis (prof.L.Rutgers); 1 april 2009 [ca. 30 deelnemers]

 • [recitatie teksten uit Augustinus' Confessiones in vertaling], samen met Joost van Neer, Anke Tigchelaar en Joke Gehlen-Springorum, tijdens Boekpresentatie Augustinus, Belijdenissen, Augustijns Instituut Eindhoven, 25 april 2009 [ ca. 120 deelnemers]

 • 'Met Martialis naar het Colosseum' , ACADEMIA lezing voor Pleincollege van Maerlant Eindhoven, RU NIjmegen, 15 mei [45 deelnemers]

 • Vertaalworkshop 'Latijnse poŽzie" voor groep 5 VWO van Stedelijk Gymnasium Nijmegen, 5 juni [15 deelnemers]

 • Presentatie vertaalproject Tacitus, HistoriŽn, voor medewerkers uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 1 juli 2009 [20 deelnemers]

 • 'Augustinus, onderwijs-expert', Augustinus-lezing, Augustijns Centrum De Boskapel, Nijmegen [ca. 35 deelnemers]

 • lezing en workshop 'Augustinus' preken in gewone mensentaal?' op Vertalersdag Augustijns Instituut Eindhoven 10 oktober 2009 [20 deelnemers]

 • 'Ovidius' Metamorfosen', Honours Course RU Nijmegen, Cursus Great Texts, lezing en werkgroep; Nijmegen, 13 oktober 2009; [12 deelnemers];

 • seminar/workshop 'Editing a fragmentary text for modern readers, the case of Ennius, Annals book 6':  at the OIKOS-seminar 'Theory and practice', Nunspeet 17 oktober 2009 (ca. 25 participants)

 • workshops: vertaalateliers Latijn in Intensieve Cursus Literair Vertalen, Expertisecentrum Literair Vertalen Universiteit Utrecht, Utrecht, 4-5 november 2009 [5 deelnemers]

 • 'Naast de gebaande wegen. Over het uitgeven van Pompeiaanse graffiti', lezing op OIKOS-onderzoeksdag, VU Amsterdam, 20 november 2009 [15 deelnemers]

 • 'Caesar als strateeg met woorden', lezing op Nascholingsdag docenten klassieken, uitgeverij Eisma, Jaarbeurscongrescentrum Utrecht, 24 november 2009 [50 deelnemers]

  interviews:

 • Interview (radio), n.a.v. boek HiŽronymus, Op weg naar de hemel, Nijmegen 2008, met Edith Boeker
  KRO Radio 'Verum, bonum, pulchrum', uitzending radio 5, 11 januari 2009, 23-00u (ca. 30 min.)

 • Interview (radio), n.a.v. boek HiŽronymus, Op weg naar de hemel, Nijmegen 2008, met Wim Noordhoek
  VPRO Radio 'De Avonden', uitzending radio 6, 27 juli 2009, 22-23u (ca. 30 min.)
   

2008

 • 'Tacitus en de opstand van de Bataven'. Lezing voor Vereniging Numaga, in het Valkhof Museum Nijmegen, 22 januari 2008 [ca. 95 deelnemers]

 • 'PoŽzie op de muren van Pompeii', Reisgezelschap CampaniŽ olv dr J. Smolenaars, Athenaeum-bibliotheek Deventer, 2 februari 2008 [ca. 20 deelnemers]

 • 'PoŽzie op de muren van Pompeii', Varia-colleges Universiteit van Amsterdam, GLTC, P.C. Hoofthuis, Amsterdam, 7 februari 2008; [ca. 25 deelnemers]

 • 'De uitbarsting van de Vesuvius, een ooggetuigeverslag', 4 VWO dag Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen, 22 februari 2008 [2 maal] [ca. 30 plus ca 25 ll.]

 • 'Dialoog op de Turfmarkt'. Presentatie en gesprek met prof. dr. Dick Sipsma, n.a.v. Cicero, De kunst van het oud worden en Dick Sipsma, 'Van oude mensen, de dingen die gaan komen', (organisatie: Athenaeum-boekhandel/uitgeverij Athenaeum/Allard Pierson Museum), Allard Pierson Museum Amsterdam, 5 maart 2008 [ca. 35 deelnemers]

 • 'Met Martialis naar het Colosseum', 'Academia'-lezing voor 4/5 VWO Dominicus College Nijmegen, Nijmegen, 4 april 2008, [ca. 40 deelnemers]; 

 • 'De uitbarsting van de Vesuvius, een ooggetuigeverslag', 4 VWO dag Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen, 18 april 2008 [2 maal, ca. 20 ll. per keer]; 

 • 'Petronius' Cena Trimalchionis', Masterclass GLTC, 5/6 VWO, Radboud Universiteit Nijmegen, 21 april 2008 [ca. 20 deelnemers];

 • 'Met Martialis naar het Colosseum', 'Academia'-lezing voor 4/5 VWO Canisius College Nijmegen en Elzendaal College Boxmeer, Nijmegen, 4 april 2008, [ca. 65 deelnemers]; 

 • 'Alfa-informatiekunde binnen de opleiding GLTC', presentatie voor Alfa-informatiekunde docenten Letteren, Radboud Universiteit Nijmegen, 17 juni 2008 [ca. 15 deelnemers];

 • 'Singing together in church: Augustine's Psalm against the Donatists'. Paper presented during the VIIIth international conference on Orality and Literacy in the Ancient World: 'Orality, Literacy and Religion', 2-6 juli 2008, Radboud Universiteit Nijmegen, Ravenstein (Soeterbeeck). [ca. 50 deelnemers];

 • 'Cyprianus en zijn wereld', Lezing op Congres t.g.v. 1750e sterfdag Cyprianus van Centrum voor Patristisch Onderzoek, VU Amsterdam, 12 september 2008 [ca.70 deelnemers];

 • 'Het geheim van Ovidius', 2x gastcollege op Stedelijk Gymnasium Johan van Oldebarnevelt Amersfoort, 6 VWO, 16 september 2008 [totaal ca. 90 deelnemers];

 • 'Ovidius' Metamorfosen', Honours Course RU Nijmegen, Cursus Great Texts, lezing en werkgroep; Nijmegen, 23 september 2008; [22 deelnemers];

 • 'Met Martialis naar het Colosseum', 'Academia'-lezing voor 4/5/6 VWO Lyceum Ypenburg Den Haag, Nijmegen, 26 september 2008, [ca. 25 deelnemers]; 

 • Luxe en decadentie in de Romeinse literatuur. Studiedag 'Luxe en decadentie', HOVO Nijmegen, Linnaeusgebouw Radboud Universiteit Nijmegen, 7 november 2008; [ca 70 deelnemers]

 • 'De uitbarsting van de Vesuvius, een ooggetuigeverslag', Academia-lezing voor Corderius college Amersfoort (docent John Biermans), Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen, 11 november 2008 [25 deelnemers];

 • 'Tacitus en de opstand van de Bataven'. Lezing voor Nederlands Klassiek Verbond afd. Eindhoven, Academisch Genootschap Eindhoven, 17 novemberi 2008 [ca. 50 deelnemers]

 • 'Tacitus en de opstand van de Bataven', Academia-lezing voor Bernardinuscollege Heerlen en Gerrit Rietveldcollege Utrecht, Academia-prg Radboud Universiteit Nijmegen, 21 november 2008 [ca. 95 deelnemers]

 • 'Het woord als wapen: Caesar's Gallische Oorlog', gastles op Koninklijk Athenaeum Voskenslaan te Gent (B) 24 november 2008 [ca. 80 deelnemers]

 • 'Tacitus vertalen', gastcollege en workshop aan Universiteit Gent, afdeling GLTC (B), Gent, 25 november 2008 (ca. 15 deelnemers)

 • Met Martialis naar het Colosseum, lezing voor BoromeŁscollege Helmond, Academia programma Radboud Universiteit Nijmegen, 1 devember 2008 [ca. 45 deelnemers]

 • Met Martialis naar het Colosseum, lezing voor Lyceum SchŲndln/Roermond,  Canisius College Nijmegen, Lorentz Casimir College Eindhoven, Academia programma Radboud Universiteit Nijmegen, 5 december 2008 [ca. 100 deelnemers];

 • Met Martialis naar het Colosseum, lezing voor Gymnasium Beekvliet., St. Michelsgestel, Academia programma Radboud Universiteit Nijmegen, 8 december 2008 [ca. 100 deelnemers];

  interviews:

 • Interview (radio), n.a.v. boek ĎOdoric, mijn reis naar het verre oostení, met Mathijs Deen
  VPRO programma ĎO.V.T.í, 5 minuten, uitzending Radio 1, 13 april 2008, 10-12u

 • Interview (radio), n.a.v. boek ĎBedolven onder de Vesuviusí, met Ruth Joos VRT (Vlaanderen), programma Mezzo, 5 minuten; uitzending 22 april 2008, 12.40

 • Interview (radio), n.a.v. boek ĎAugustinus, Goed onderwijsí, met Arnold Smeets, KRO radio 'Quod bonum, verum, pulchrum' 25 minuten, uitzending maart 2008

 • Interview (krant), n.a.v. tentoonstelling en boek 'Romeinse decadentie', met Jan-Kees Karels, Reformatorisch Dagblad, 38,nr 123, maandag 25 augustus 2008, p11


2007

 

2006

 • 'Tertullianus' De Pallio, een vroegchristelijke pronkrede'; voor International Society for the History of Rhetoric, afd. Benelux, PC Hoofthuis Amsterdam 13 januari 2006 [ca. 20 deelnemers];

 • 'Het geheim van Ovidius', Honours Course RU Nijmegen, Cursus Great Texts, lezing en werkgroep; Nijmegen, 7 maart 2006;  [20 deelnemers]; en 26 september 2006 [ca. 20 deelnemers];

 • 'Seneca in de klas' voor Nascholingsdagen Klassieken 2006, Vrije Universiteit, Amsterdam, 10 maart 2006 [ca. 100 deelnemers];

 • 'Twee gastlessen over Martialis en Ennius', op Sint Vincentius de Paolo Instituut (bij  Patrick Lateur) te Gijzegem (B);  28 maart 2006 [20 deelnemers];

 • 'Alles wordt anders', over Apuleius' Metamorfosen, Nederlands Klassiek Verbond Alkmaar, Vrijheidskerk Alkmaar, 5 april 2006 [ca. 15 deelnemers];

 • 'Terugblik op het Apuleius-project', bij Boekpresentatie t.g.v. 65e verjaardag Maaike Zimmerman, Groningen (Het Kasteel), 23 april 2006 [ca. 125 deelnemers];

 • Workshop 'Latijnse poŽzie vertalen in de klas', VCN Nazomerconferentie, Nunspeet, 29 september 2006 [2x, samen ca. 30 deelnemers];

 • 'Vertalen van klassieken, vorm en functie', RU Master Romaanse talen en culturen, 5 oktober 2006 [ca. 25 deelnemers];

 • 'Duivels en demonen in de Legenda Aurea', Congres Oudchristelijke studies 'Duivels en demonen in de wereld van het vroege christendom', Kapellerput, Heeze 7 oktober 2006 [ca. 25 deelnemers];

 • 'Alles wordt anders', over Apuleius' Metamorfosen, Nederlands Klassiek Verbond Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Stadcampus, 22 november 2006 [ca. 30 deelnemers];

 • 'Augustinus' Confessiones: meesterwerk of niet? Nederlands Klassiek Verbond Assen, Assen 28 november 2006 [ca. 25 deelnemers]

 • 'Caesar over GalliŽrs en Germanen', Gymnasiastendag Stedelijk Gymnasium Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 november 2006 [ ca. 30 deelnemers];

  interviews:

 • interview KRO radio, over St. Cyprianus, programma ĎQuod verum, bonum, pulchrumí, opname 6 juni 2006, uitzending 11 juni 2006
   

2005

 • 'Het geheim van Ovidius', Varendonck-college Asten, 24 februari 2005 [ca. 15 deelnemers];

 • 'Het geheim van Ovidius', Honours Course RU Nijmegen, Cursus Great Texts, lezing en workshop; Nijmgen, februari 2005; [25 deelnemers];

 • 'Op weg naar God: de regel van Augustinus'; lezingenmiddag onderzoeksgroep 'De antieke wereld' /Sodalicium Classicum Noviomagense, 11 maart 2005, Campus RU Nijmegen [ca. 45 deelnemers];

 • 'Derek Jarman's Sebastiane' (1976), nabespreking na filmvertoning, 20 maart 2005, COC Nijmegen, Villa Lila Nijmegen [ca. 10 deelnemers]; 

 • 'Met Martialis naar het Colosseum', NKV Alkmaar, Vrijheidskerk Alkmaar, 30 maart 2005; [ca. 20 deelnemers]

 • 'Met Martialis naar het Colosseum', NKV Friesland, Buma bibl. Leeuwarden, 2 december 2005; [ca. 10 deelnemers]

 

2004

 • 'Romeins theater: Martialis' Colosseumgedichten en de Passio Perpetuae'; Instituut Sint-Vincentius a Paolo, Gijzegem (B), op uitnodiging van Patrick Lateur: 5 maart 2004; [ ca. 20 deelnemers];

 • 'Met Martialis naar het Colosseum', [a] Latinistendag, Ravenstein, 9 januari 2004 [ca. 35 deelnemers]; [b] NKV Den Bosch, Cult. centr. Azijnfabriek Den Bosch, 27 januari 2004 [ca. 35 deelnemers]; [c] NKV Breda, 17 februari 2004 [ ca. 45 deelnemers]; [d] NKV Arnhem, 16 november 2004 [ca. 15 deelnemers];

 • 'Solacia mali: some good examples in Tacitus' Histories': University of Crete, Rethymnon (Greece), 4 mei 2004 [5 deelnemers, graduate students];

 • 'Translations: their forms and functions', University of Crete, Rethymnon (Greece), 7 mei 2004 [ca. 55 deelnemers, undergraduate students];

 • 'With Martial to the Colosseum', University of Crete, Rethymnon (Greece), 7 mei 2004 [ca. 55 deelnemers, undergraduate students]

 • 'Workshop Vertalen', ReŁnie Sodalicium Classicum Noviomagense (75 jr), Horel Belvoir, Nijmegen, 15 mei 2004 [ca. 20 deelnemers];

 • 'De Griekse Roman: Chariton', Collegereeks Klassieke Meesterwerken, KUN, 17 mei 2004 [ca. 20 deelnemers];

 • 'Sappho en de damesliefde', Collegereeks Receptie van de Klassieken, KUN, 19 mei 2004 [ca. 25 deelnemers];

 • 'De Hortulus van Walafried Strabo', Openlucht Museum Arnhem, 27 mei 2004 [ca. 40 deelnemers];

 • 'Augustinus Poeta' . Lezingenmiddag onderzoeksgroep De Antieke Wereld, KUN, 21 mei 2004 [ca. 40 deelnemers];

 • 'Couperus' De verliefde ezel en Couperus'. Athenaeumbibliotheek, Deventer; NKV Deventer; 19 oktober 2004 [10 deelnemers];

 

2003

 • 'Met Martialis naar het Colosseum', [a] Lezingenmiddag Onderzoeksgroep GLTC Nijmegen, KUN, 7 februari 2003 [ca. 55 deelnemers]; [b] NKV Assen, De Open Hof, Assen, 9 oktober 2003 [ca. 50 deelnemers]; [c] NKV Den Haag, Hofrust, Den Haag, 24 oktober 2003 [ca. 30 deelnemers]; [d] NKV Maastricht, St.Maartenscollege, Maastricht, 12 november 2003 [ca. 25 deelnemers]

 • Workshop: 'Augustinus en het werk van monniken', Studiedag Augustinus, Augustijns Insitituut, Eindhoven, 25 oktober 2003 [ca. 30 deelnemers];

 • Interview over boek: Tacitus, Tegen het verval van de retorica, KRO-radio 'Quod verum, bonum, pulchrum', 8 juni 2003; [15 min.];

 • 'Zwei Mal zum Amphitheater: Martials Liber spectaculorum und die Passio Perpetuae', Petronian Society, Universitšt MŁnchen, 22 mei 2003; [ca. 55 deelnemers];

 • 'Tacitus: kwelgeest van vertalers', KU Leuven 23 april 2003; [ca 40 deelnemers]

 • 'Goede voorbeelden in Tacitus' HistoriŽn'; KU Leuven, 22 april 2003; [ca. 45 deelnemers]

 • 'Vertalen, plaag en zegen', voordracht studiedag nascholing klassieke talen, Bisdom Antwerpen, 12 maart 2003;

 

2002

 • 'Tussen hoop en vrees: Tacitus over de Germanen', [a] NKV Arnhem, De Coehoorn, Arnhem, 15 oktober 2002; [ca. 15 deelnemers] [b] NKV Zeeland, Middelburg 29 januari 2003; [ca. 20 deelnemers]; [c] NKV Hilversum 8 april 2003 [ca 20 deelnemers];

 • Cursus-avond: 'Leven als een kluizenaar. Het leven van de heilige Antonius,' Ignatiushuis Amsterdam, 9 oktober 2002 [9 deelnemers];

 • 'Augustinus, Confessiones', Honours Course KUN, 7 oktober 2002 [ca. 30 deelnemers[;

 • 'Walahfrid Strabo en zijn gedicht Hortulus', voordracht t.g.v. 75-jarig bestaan van de Kruidentuin, Openluchtmuseum Arnhem, maandag 22 juli 2002 [ca. 50 deelnemers];

 • Interview over boek 'Het leven van Antonius', KRO, Radio 5, 'Verum, Bonum, Pulchrum', 7 juli 2002; [30 min.];

 • Workshop 'Augustinus' preekstijl' (samen met Joke Gehlen-Springorum, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen): op Vierde studie- en ontmoetingsdag rond Augustinus, Eindhoven, Augustijns Instituut, 22 juni 2002 [ca. 25 deelnemers];

 • Interview over boek 'Het leven van Antonius', Klara, Vlaamse Radio; 1 juni 2002 [20 min.];

 • 'Some cases of genre confusion in Apuleius', Colloquium "Apuleius and Genre", in honour of Wytse Keulen, Groningen/Fransum 18 mei 2002;

 • 'Apuleius and Plutarch', 6th Conference of the International Plutarch Society, Nijmegen/Hernen 1-5 mei 2002; 3 mei 2002; 

 

2001

 • 'Het geheim van Ovidius', [a] NKV Zeeland, Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg, 14 november 2001 [ca. 90 deelnemers]; [b] NKV Assen, Assen 20 november 2001 [ca. 10 deelnemers]; [c] NKV Alkmaar [ca 15 deelnemers]; [d] NKV Nijmegen, Sted.Gymn. Nijmegen 20 februari 2002 [ca. 45 deelnemers]; [e] Stedelijk Gymnasium Arnhem, 21 februari 2002 [ca. 50 deelnemers]; [f] Jeanne d'Arc college Maastricht, 26 maart 2002 [ca. 35 deelnemers]; [g] Elzendaalcollege Boxmeer, 22 april 2002; [ca. 20 deelnemers]; [h] 'Honours Course' KUN, 25 februari 2003 [ca. 20 deelnemers];

 • 'Ausonius, Mosella', [samen met Patrick Lateur], [a] NKV Oost-Vlaanderen, oprichtingsmiddag, St. Pietersinstituut Gent, 7 november 2001; [ca. 30 deelnemers]; [b] NKV Antwerpen, UFSI Antwerpen, 27 februari 2002; [ca. 60 deelnemers];

 • 'Augustinus' Sermo 117', voordracht op Tweede Vertalersdag, Augustijns Instituut, Eindhoven, 31 oktober 2001 [ca. 20 deelnemers];

 • 'Nederigheid in de Regula Benedicti', 17e Merton-weekend, 'Luister mijn zoon...' de Regel van Benedictus, ook een regel voor ons? Abdij van Orval (B), 5/7 oktober 2001; (lezing en panelgesprek) [ca. 60 deelnemers]

 • 'Vertalen, oud maar nieuw', voordracht over college literair vertalen, KUN Faculteit der letteren, werkbezoek College van Bestuur, 3 oktober 2001; [11 deelnemers]

 • 'Leven met een oude kloosterregel', cursusavond (workshop) Ignatiushuis Amsterdam, 26 september 2001 [21 deelnemers];

 • Gastcollege KUN Grieks 1e jaars 'Longos vertalen'; KUN; 11 juni 2001;

 • Presentatie avond rondom Quintilianus-vertaling P. Gerbrandy (inleiding, interview vertaler, voorlezing), Winterswijk, boekhandel Kramer, 17 mei 2001;

 • 'Caesar als strateeg met woorden'; [a] NKV Tilburg, 7-2-2001; [b] NKV Groningen, Praedinius gymnasium Groningen, 14-2-2001; [c] NKV Friesland, Leeuwarden 2-3-2001; [d] NKV Utrecht, Utrecht 14-3-2001 [record: 172 bezoekers]; [e] NKV Breda, Hervormde kerk Breda 3-4-2001; [f] Lyceum Ninove (B) 12-11-2002;  

 

2000

 • 'Tussen hoop en vrees. Tacitus en zijn Germania', in lezingen-reeks 'Over bruggen', Bonnefantenmuseum, Maastricht, 10 december 2000;

 • Workshop: 'Caesar herschrijven' [a] VU nascholingsdag klassieken 24 november 2000 (met Pim Verhoeven); [b] NKV jongerendag, Alphen aan den Rijn, 6 januari 2001;

 • 'Betrokkenheid en belangenvermenging in het vertaalbedrijf', voor Colloquium 'De Klassieken Vertaald: het Proces', RU Gent 31 oktober 2000;

 • Presentatie uitslag vertaalwedstrijd NKV 2000, Verbondsdag NKV, Dordrecht 30 september 2000;

 • 'The date of Apuleius' Metamorphoses', International Congress on the Ancient Novel, RU Groningen, 30 juli 2000;

 • Forumdiscussie 'klassieken in vertaling' met M. d'Hane-Scheltema, R. van der Paardt en M. Pieters, Templum Salamonis/Kooijker, Leiden, zondag 19 maart 2000;

 • 'Apuleius en Couperus' "Verliefde ezel"', Den Haag, Branoul-Theater, 1 maart 2000;

 • 'Cicero en de goden van Epicurus': NKV Nijmegen, Stedelijk Gymnasium 16 januari 2000; [b] NKV Rotterdam, Gymnasium Erasmianum, 21 januari 2000; [c] NKV Groningen, Harmoniegebouw, Groningen 8 februari 2000;

 • 'De veelzijdige Ovidius': inleidend college over Ovidius als schrijver, voor Cursus Ovidius in de Middeleeuwen; Universiteit Utrecht, 13 januari 2000;

 

1999

 • Gastcollege Sallustius/Cicero 1e jaars Vrije Universiteit, Amsterdam 16 november 1999;

 • Radio-interview, n.a.v. verschijnen vertaling Brendaan, AVRO-radio, Opium, Radio 1, maandag 31 mei 1999; 20-21u.;

 • 'Een raadsel bij Ausonius (de vissen-catalogus in de "Mosella")', Latinistendag Utrecht, 8 januari 1999;

 • 'Vrouwen rondom Catilina', voor NKV Assen (di 24-11-98); NKV Zeist (wo 9-12-98); NKV Jongerendag, Amsterdam za 9-1-99; NKV Dordrecht, Dordrecht 27-1-99; NKV Haarlem, Haarlem 5 februari 1999; NKV Leiden, Universiteit Leiden 26 februari 1999; voor NKV 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch 16 maart 1999;

 • Een reisje langs de Moezel, 'Ausonius' "Mosella"', voor [a] HOVO Nijmegen, 13 november 1998, [b] NKV Groningen 17 november 1998; [c] NKV Eindhoven, di 19 januari 1999; [d] NKV Friesland, Leeuwarden 22 oktober 1999); [e] NKV Den Haag, Rijswijk 26 november 1999; [f] NKV Apeldoorn, 18 oktober 2000; [g] NKV Arnhem, 27 februari 2001; [h] NKV Assen, 24 april 2001; [i] NKV Dordrecht, 12 april 2002; 

 

1998

 • 'Ausonius en het Christendom', Onderzoeksgroep 'Macht, cultuur en mentaliteit in de Grieks-Romeinse Oudheid', Nijmegen KUN 8 december 1998;

 • 'Tussen bron en doel: een vertaler aan het werk, Universiteit Gent, 14 oktober 1998; en 'Vertaalwerk: echt werk!' workshop, Universiteit Gent, 15 oktober 1998;

 • 'Apuleius' Parrot (Fl.12)', voor: Symposion Apuleianum t.g.v. presentatie GCN IX en AAGA II, Groningen, 26 juni 1998;

 • 'Ausonius' "Mosella"', voor Cursus Leerdicht fac.letteren; RU Leiden, 5 maart 1998;

 • 'Vrouwen in Sallustius' Catilina' voor: Vertaalworkshop Latijn, RU Leiden, 13 februari 1998;

 • 'Die geheimnisvolle Frau Pudentilla; Dichtung und Wahrheit bei Apuleius', voor: Petronian Society MŁnchen, MŁnchen, 12 januari 1998;  

 

1997

 • 'De Avonden van Reve op het toneel', inleiding Stadsschouwburg Nijmegen, 10 december 1997;

 • 'Sappho en de damesliefde', voor KUN cursus Voortleven van de Oudheid, Nijmegen 13 november 1997; [b] idem 11 november 1999; [c] idem 24 april 2002

 • 'De Avonden: vijftig jaar somberheid' voor: Veel aardappelen, weinig jus, feestavond over de Avonden van Reve, Hogeschool IJsselland, Deventer, 12 november 1997;

 • 'Hoogtepunten van de Latijnse literatuur: Caesar', voor HOVO-cursus Utrecht; middag (2x 3/4 u.), Utrecht 21 oktober 1997;

 • 'De verteltechniek van Caesar', in: Herfstvakantiecursus KUN, oktober 1997;

 • idem voor Bibliotheek/Boekhandel Breda, 14 oktober 1997;

 • 'Who's afraid of the classics?', voor Bibliotheek/Boekhandel Oss, 6 oktober 1997;

 • 'Sallustius als tegenwicht', voor VCN conferentie, Zeist 29 augustus 1997;

 • 'Apology as comedy [on Apuleius' Apology], op: Twentieth Groningen Colloquium on the Novel, Groningen 23 mei 1997;

 • 'Caesar's "Oorlog in GalliŽ": een oud jongensboek': voor Inkoopbeurs Libris Boekenwinkels, Amersfoort, 20 mei 1997;

 • 'Romeinen in de literatuur van de lage landen (Ter Balkt, Reve)', voor: Symposium 'Romeinen aan de Rijn' (NKV, EOL, OKW en 4 andere verenigingen), Apeldoorn 19 april 1997;

 • 'The many faces of lady Pudentilla', voor: AIO-dag Oude Geschiedenis, Nijmegen 13 maart 1997;

 • 'Sappho en de damesliefde', 5/6 VWO Bonhoeffer College, Castricum, 13 maart 1997;

 • 'Sappho en de damesliefde', voor NKV, afd. Maastricht, Maastricht 13 februari 1997;  

 

1996

 • 'Overlevering van handschriften', voor collegereeks 'Schrift', Gerard Bromstichting, KUN oktober 1996;

 • 'Streven naar Reve (over Gerard Reve, zijn laatste boek en zijn religie), voor: Streven-leesgezelschap, Antwerpen 25 oktober 1996;

 • 'Ovid the story-teller', op VCN zomerconferentie, Nijmegen 30 augustus 1996;

 • Presentatie thema-avond 'De kracht van de klassieken', met o.a. John van Eck, Ch.Vergeer, A. van Hooff; O'42 Nijmegen, 27 maart 1996;

 • 'De zaak Pudentilla: degelijke dame of betoverde hysterica?', voor: Onderzoeksgroep Oude Geschiedenis, KU Nijmegen, 1 maart 1996;

 • idem, voor Nederlands Klassiek Verbond, afd. Amsterdam, Amsterdam 19 november 1996

 • idem, voor Nederlands Klassiek Verbond, afd. Rotterdam, Rotterdam 17 januari 1996;  

 

1995

 • 'Sappho en de damesliefde', voor collegereeks receptie van de oudheid, KUN, 30 november 1995;

 • 'Stad en platteland in de oudheid', voor collegereeks 'antiek leven', Gerard Brom Stichting, KUN, 10 november 1995;

 • 'De verteltechniek van Caesar (Bell.Gall.)', introductiecollege herfstcursus KUN, 25 oktober 1995; 23 oktober 1996; oktober 1997

 • 'Seneca en Claus: de Phaedra bewerkt', voorbespreking toneelvoorstelling in: Schouwburg Nijmegen, 28 maart 1995;

 • 'De magie van het woord; retorica en magie', voor: NKV afd. Den Haag, Den Haag, 23 februari 1995; NKV afdeling Breda, Breda 27 november 1995;

 • 'Apuleius en de "Asclepius"', voor: Latinistendag 1995, 13 januari 1995, RU Leiden;  

 

1994

 • 'Griekse liefde', voor collegereeks 'Actuele thema's uit de oudheid' Gerard Bromstichting, oktober 1994;

 • 'Griekse liefde: ficties en fricties', voor collegereeks Lesbische en Homostudies, 2 mei 1994;

 • 'Apuleius' Florida 9: een proeve van vertaling', voor: Vertaal-workshop Latijn, RUL, Leiden 25 februari 1994; 

 

1993

 • '"Een liedje in het Latijn": over Gerard Reve en het Latijn; voor Faculteitsclub Letteren KUN, 8 oktober 1993;

 • Voordrachten over Suetonius (Vita Domitiani), Frontinus (de aquis urbis Romae) en Martialis (liber de spectaculis), op: Zomercursus Flavische Keizers, Nederlands Instituut Rome, juni 1993;

 • 'De magie van het woord; retorica en magie', in Leidse werkgroep Conventie en originaliteit rond thema 'Magie', Leiden, 19 april 1993;  

 

1992

 • 'Love and magic in Apuleius' Apology', op het congres Understanding the passions in Roman literature and thought, Exeter, 8 juli 1992;

 • '"In vino veritas": Gerard Reve en de klassieke oudheid'; voor het Nederlands Klassiek Verbond, afd. Eindhoven, Eindhoven 23 januari 1992; afd. Nijmegen, Nijmegen, 6 februari 1992; afd. Maastricht, 1 april 1993;

 • '"Deserta stamus in urbe", het beeld van ItaliŽ in Lucanus' Bellum Civile; op de 12e landelijke Latinistendag, Amsterdam, 10 januari 1992;  

 

1991

 • 'Lucan's praise of Nero'; op het Leeds International Seminar, Colloquium on Enmity, Envy and Insult, Leeds, 3 mei 1991;

 • 'Lucanus als historische bron'; voor de Onderzoeksgroep Oude Geschiedenis, Nijmegen, 19 april 1991;

 • '"Varii miracula fati", Lucanus opnieuw beluisterd'; voor het Collegium Philologicum Traiectinum, Utrecht, 15 oktober 1990; en voor het dispuut Pnyx, Utrecht 20 april 1991;  

 

1990

 • 'Lucanus' laatste woorden'; op de 10e landelijke Latinistendag, Groningen, 12 januari 1989; en op AiO-congres 'Louter letteren', Nijmegen, 12 april 1990.  


De Nijmeegse Vertalerslezing


Sinds 2001 organiseer ik jaarlijks aan het begin van het academische seizoen (september/oktober) een lezing aan de RU met een bekende Nederlandse of Vlaamse vertaler van klassieke teksten. De bedoeling is om studenten en belangstellenden kennis te laten maken met een 'grote naam' op het vakgebied. Bovendien levert het directe contact met de vertaler een nuttig inzicht op in de praktijk van het vertalen en de moeilijkheden die het omzetten in het Nederlands met zich meebrengen.

Doorgaans geeft de vertaler in het eerste uur enkele treffende voorbeelden van al gepubliceerd werk, en komt in het tweede uur 'werk-in-wording' aan bod. Vooral daarbij kunnen deelnemers ook direct vragen stellen en suggesties naar voren brengen voor vertaalproblemen die aan de orde komen.

De afgelopen jaren is de lezing verzorgd door de volgende sprekers. Tussen haakjes de belangrijkste besproken auteurs en/of onderwerpen.

2001 Piet Gerbrandy (Quintilianus)

2002 Patrick Lateur (Ausonius)

2003 M. d'Hane-Scheltema (Ovidius)

2004 Wolther Kassies (Hesiodus)

2005 Hetty van Rooijen-Dijkman (Caesar/Plutarchus)

2006 Piet Schrijvers (hexameters/Ida Gerhardt als vertaalster)

 2007: Mieke de Vos (Sappho/Propertius)


>>Contact

 


latest changes here: 30-07-2012 16:02

 


Radboud Universiteit

Faculteit Letteren

GLTC

lezingen GLTC


HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2012 V. Hunink

copyright statement  / contact