BACHELOR WERKCOLLEGE
LATIJN
(LET-GLTCB213a): "FOLLOWING VIRGIL"Op deze pagina vindt u enig aanvullend materiaal bij de cursus 'BA werkcollege Latijn, deel 1', zoals verzorgd aan de RU Nijmegen in periode 3 van het cursusjaar 2017-2018.Following Virgil

Hoe kun je nŠ Vergilius nog poŽzie in het Latijn schrijven? Voor dat probleem zagen Romeinse dichters zich allemaal gesteld. De grote dichter nummer ťťn had de agenda verregaand bepaald en leek onovertrefbaar.

In dit college bekijken we het werk van drie dichters die, ieder op zijn manier, in het voetspoor van Vergilius volgen. Ze houden deels zijn voorbeeld aan, maar proberen ook nieuwe wegen te vinden, die soms haaks lijken te staan op wat Vergilius deed.

Op het college lezen we natuurlijk teksten, maar deelnemers gaan voornamelijk zelf actief aan het werk, via de werkvorm 'commentaar'. In drie commentaargroepen worden concrete stukken tekst van commentaar voorzien. Steeds wordt een te becommentariŽren passage voorbesproken door de hele groep, waarna de week erop het ontwerp-commentaar wordt besproken. In derde instantie wordt het commentaar dan nog bijgesteld. Dit is globaal gezien de werkwijze zoals die in wetenschappelijke commentaargroepen wordt gevolgd.

Op deze manier proberen we op een grondige, diepgaande manier kennis te verkrijgen van wat de dichters na Vergilius bezielde. Tegelijk biedt de werkvorm commentaar veel kansen tot eigen invulling en kleuring.
Schema  


Collegeweek
Eerste uur (MA): lectuur
Tweede/derde uur (WO): lectuur en commentaarbespreking

5-2 INLEIDING 7-2    A. INVENTARISATIE VOOR COMMGROEP 1 (OV)

valt uit (Carnaval)
14-2  B. RESULTATEN VAN COMMGROEP 1 (OV)

19-2
21-2  A. INVENTARISATIE VOOR COMMGROEP 2 (MART)

26-2 28-2  B. RESULTATEN VAN COMMGROEP 2 (MART)

5-3 7-3    A. INVENTARISATIE VOOR COMMGROEP 3 (LUC)

12-3
14-3  B. RESULTATEN VAN COMMGROEP 3 (LUC)

19-3 / / UITLOOP/RESERVE  21-3 UITLOOP/RESERVE 

Teksten

Bij dit college wordt een aantal teksten centraal ter beschikking gesteld via een gedeelde map. Op college volgen nadere details.
 

Pensum

Studielast 2 1/2 stp = 70 sbu
waarvan 42 sbu college (3 uur hoor/werkcollege p.w. + 3 uur voorbereiding) en 28 sbu zelfstudie in de vorm van het lezen van een pensum (25 sbu) en enige algemene literatuur (3 u).

I Colleges: 6 maal drie uur (36 sbu, incl. voorbereiding bestaande uit lezen en becommentariŽren van andermans teksten)

II Eigen groepswerk: plannen, schrijven en bijwerken commentaar, plus afronding tot in te leveren werkstuk (34 sbu; )

De te bespreken Latijnse teksten waaruit een (nader af te spreken) selectie van teksten becommentarieerd zal worden, zijn:

1. Ovidius, Heroides 7 (Dido aan Aeneas)

2. Martialis, Epigrammen, boek 1

3. Lucanus, Bellum Civile, boek 9

 


Werkwijze


Het eerste collegeuur (MA) wordt gereserveerd voor gezamenlijke lectuur van pensum-passages en/of secundaire literatuur.

Het tweede en derde collegeuur (WO) worden deels eventueel gebruikt voor aanvullende lectuur (volgens afspraak), maar voornamelijk voor interactieve werkvormen rondom het thema 'commentaar'.

De groep wordt daartoe op het eerste college verdeeld in drie COMMENTAARGROEPEN van 4 (of max. 5) personen.

COMMGROEP 1 gaat een commentaar maken op een deel van Ovidius, Heroides 7 (Dido aan Aeneas)
 
COMMGROEP 2 gaat een commentaar maken op een selectie uit Martialis, Epigrammen, boek 1
 
COMMGROEP 3 gaat een commentaar maken op een of meer passages uit Lucanus, Bellum Civile, boek 9

Elke COMMGROEP staat tweemaal in de woensdagse colleges centraal.

In een eerste woensdag-college (week A) wordt door de COMMGROEP met de hele groep besproken en vastgesteld wat voor soort commentaar men wil gaan maken, en in welke taal. Daartoe kan dus enig vooroverleg van de groepsleden van de COMMGROEP nuttig zijn. In het college wordt verder door de hele groep besproken wat voor punten men bij voorkeur in het commentaar opgenomen zou zien, eventueel met concrete voorstellen.
Hierbij dragen alle studenten uit de groep (dus ook de COMMGROEPS-leden zelf) minimaal drie punten/suggesties/vragen aan (en maximaal tien). Belangrijk: schrijf je punten/suggesties uit op papier of bewaar ze digitaal om ze na het college aan de COMMGROEP toe te sturen.

Dat levert dus al een groslijst van zo'n 45 punten op die in het commentaar kunnen worden verwerkt.
De uiteindelijke keuze wordt door de COMMGROEP zelf bepaald, in overeenstemming met bv het gekozen format en doelpubliek.

In de tijd tussen week A en week B verdeelt de COMMGROEP het werk tussen de leden onderling, en wordt een ontwerp-commentaar gemaakt.
Dit ontwerp wordt aan de deelnemers van het college digitaal ter beschikking gesteld uiterlijk dinsdagmiddag 17.00 voorafgaand aan de woensdag in week B.

Op het woensdagcollege in week B wordt het ontwerp-commentaar besproken. De COMMGROEP geeft een toelichting op haar werkwijze, keuzes en verwerkte problemen. Deelnemers aan het college geven feedback. Die feedback heeft in eerste instantie betrekking op hun eigen ingebrachte punten uit week A (wat is ervan verwezenlijkt? Is het naar verwachting? Zijn er verbeterpunten?).
Alle deelnemers komen met concrete punten van feedback!

Aan het eind van de collegereeks levert de groep een eindversie van het commentaar in bij de docent en de groep, waarin met de feedback uit de groep nog rekening is gehouden.

Dit eindproduct wordt door de docent beoordeeld met een cijfer.
Dit cijfer telt voor 50% mee voor het eindresultaat van deelnemers aan dit college (het eindproduct na periode 4 telt mee voor 25%; het schriftelijk tentamen over pensum na periode 4 telt voor 25%).

Doel van de werkvormen is meerledig:
- bevordering van lees- en vertaalvaardigheid Latijn
- bevordering van onderzoeksvaardigheden
- bevordering van discussievaardigheden

Voor volledige beschrijving leerdoelen zie de studiegids.

Opmerking: in het college VroegChristelijk Latijn, gedurende periode 4, is kennisgemaakt met en ingegaan op bestaande commentaren (in dat geval op de tekst van de Passio Perpetuae et Felicitatis), variŽrend van korte annotatie tot full scale wetenschappelijk commentaar.
Omdat de deelnemers aan het BA-werkcollege Latijn bijna allemaal hebben deelgenomen aan de cursus VrChr Latijn, kan in het BA-werkcollege Latijn meer worden gefocust op het actief maken van commentaren.
Zo is er ook een functionele, inhoudelijke en formele samenhang tussen beide collegereeksen.

 


latest changes here: 26-1-2018